آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سهلان آلمان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 377,950 47,014,199,856 Rls. 1,596,004 $
2 12 1394 سهلان آلمان 32081030 لاک هاو ورني هاولعاب خارج قوطي براساس پلي استرها 213,400 32,600,821,524 Rls. 1,107,204 $
3 12 1394 سهلان آلمان 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 295,000 32,080,964,321 Rls. 1,073,250 $
4 12 1394 سهلان آلمان 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 41,794 31,108,102,466 Rls. 1,043,622 $
5 12 1394 سهلان آلمان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 35,235 31,039,724,493 Rls. 1,050,605 $
6 12 1394 سهلان آلمان 84622100 ماشين هاي خم کردن, تاکردن،راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها),باکنترل شماره ا ي 10,330 27,296,688,300 Rls. 962,167 $
7 12 1394 سهلان آلمان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 14,340 26,404,202,329 Rls. 932,846 $
8 12 1394 سهلان آلمان 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 113,559 25,407,914,576 Rls. 864,137 $
9 12 1394 سهلان آلمان 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 77,572 23,695,100,360 Rls. 812,280 $
10 12 1394 سهلان آلمان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 60,410 17,791,380,000 Rls. 589,450 $
11 12 1394 سهلان آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 42,570 16,006,737,936 Rls. 534,961 $
12 12 1394 سهلان آلمان 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 16,920 15,629,201,246 Rls. 552,171 $
13 12 1394 سهلان آلمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 14,770 15,562,684,175 Rls. 528,942 $
14 12 1394 سهلان آلمان 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 56,500 15,403,166,310 Rls. 517,290 $
15 12 1394 سهلان آلمان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 26,311 13,585,512,400 Rls. 464,828 $
16 12 1394 سهلان آلمان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 40,560 13,066,032,758 Rls. 441,303 $
17 12 1394 سهلان آلمان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 5,557 10,739,387,380 Rls. 376,834 $
18 12 1394 سهلان آلمان 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 53,975 10,236,999,740 Rls. 341,689 $
19 12 1394 سهلان آلمان 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 21,450 8,552,118,428 Rls. 307,319 $
20 12 1394 سهلان آلمان 11052000 فلس،کدانهکهايکريز (Granules) و بهکهمکفشرده به صورت حبهاز سيب زميني 96,682 8,020,942,306 Rls. 283,857 $
21 12 1394 سهلان آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 54,500 7,924,140,068 Rls. 281,497 $
22 12 1394 سهلان آلمان 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 29,700 7,374,318,752 Rls. 250,148 $
23 12 1394 سهلان آلمان 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 72,760 7,220,862,675 Rls. 255,109 $
24 12 1394 سهلان آلمان 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 19,788 6,906,537,238 Rls. 228,962 $
25 12 1394 سهلان آلمان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 11,668 6,614,524,800 Rls. 219,140 $
26 12 1394 سهلان آلمان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 14,080 6,562,816,847 Rls. 230,180 $
27 12 1394 سهلان آلمان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 12,190 6,514,813,530 Rls. 219,004 $
28 12 1394 سهلان آلمان 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 737 6,229,797,130 Rls. 206,725 $
29 12 1394 سهلان آلمان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 50,276 5,881,692,124 Rls. 199,321 $
30 12 1394 سهلان آلمان 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 8,528 5,856,330,425 Rls. 196,903 $
31 12 1394 سهلان آلمان 21069010 ا ستابيلايزر 28,080 5,362,023,374 Rls. 185,143 $
32 12 1394 سهلان آلمان 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 17,600 5,343,011,149 Rls. 178,362 $
33 12 1394 سهلان آلمان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 48,650 4,799,991,384 Rls. 164,186 $
34 12 1394 سهلان آلمان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 27,650 4,654,566,727 Rls. 156,262 $
35 12 1394 سهلان آلمان 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 2,480 4,277,921,261 Rls. 144,681 $
36 12 1394 سهلان آلمان 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 44,080 4,124,116,995 Rls. 140,467 $
37 12 1394 سهلان آلمان 73181490 ساير پيچ خودکارا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 17,284 4,050,381,275 Rls. 138,527 $
38 12 1394 سهلان آلمان 28352690 ساير فسفات هاي كلسيم بجز مونوكلسيم فسفات 44,925 3,934,014,094 Rls. 132,613 $
39 12 1394 سهلان آلمان 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 759 3,667,486,547 Rls. 121,516 $
40 12 1394 سهلان آلمان 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 173 3,407,467,808 Rls. 123,912 $
41 12 1394 سهلان آلمان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 11,806 3,158,785,543 Rls. 108,332 $
42 12 1394 سهلان آلمان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 8,462 3,058,624,325 Rls. 108,655 $
43 12 1394 سهلان آلمان 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 7,000 2,892,560,000 Rls. 95,832 $
44 12 1394 سهلان آلمان 82022000 تيغه ا ره نوا ري. 34,288 2,881,147,939 Rls. 99,510 $
45 12 1394 سهلان آلمان 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 2,096 2,812,251,658 Rls. 93,973 $
46 12 1394 سهلان آلمان 09109120 سايرا دويه جات مخلوط ياددا شت 1-ب فصل به صورت کوبيده دربسته هاي غيرخرده فروشي 10,991 2,619,934,054 Rls. 89,232 $
47 12 1394 سهلان آلمان 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 94,436 2,456,944,580 Rls. 81,391 $
48 12 1394 سهلان آلمان 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 7,090 2,322,336,094 Rls. 79,012 $
49 12 1394 سهلان آلمان 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 7,051 2,308,907,625 Rls. 81,581 $
50 12 1394 سهلان آلمان 73023000 سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 26,000 2,298,496,520 Rls. 76,899 $
51 12 1394 سهلان آلمان 21069020 ا مولسيفاير 27,480 2,236,065,991 Rls. 74,427 $
52 12 1394 سهلان آلمان 29054410 سوربيتول محلول درآب (D-گلوسيتول) 108,800 2,193,710,406 Rls. 73,765 $
53 12 1394 سهلان آلمان 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 15,400 2,124,124,603 Rls. 70,906 $
54 12 1394 سهلان آلمان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 3,331 2,021,138,736 Rls. 71,388 $
55 12 1394 سهلان آلمان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 10,075 1,915,361,422 Rls. 63,909 $
56 12 1394 سهلان آلمان 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 2,500 1,875,065,749 Rls. 66,437 $
57 12 1394 سهلان آلمان 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 5,112 1,803,264,461 Rls. 59,957 $
58 12 1394 سهلان آلمان 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 22,125 1,770,154,200 Rls. 58,800 $
59 12 1394 سهلان آلمان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 2,446 1,739,838,267 Rls. 58,065 $
60 12 1394 سهلان آلمان 34039910 روانکكننده سيليكوني 3,528 1,706,060,312 Rls. 56,600 $
61 12 1394 سهلان آلمان 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 297 1,660,987,208 Rls. 55,153 $
62 12 1394 سهلان آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,867 1,616,482,594 Rls. 54,268 $
63 12 1394 سهلان آلمان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 12,495 1,613,565,079 Rls. 55,193 $
64 12 1394 سهلان آلمان 32089010 سايرلاکها و ورني ها ولعاب دا خل قوطي مواد غذايي براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغيريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 9,442 1,607,727,360 Rls. 54,917 $
65 12 1394 سهلان آلمان 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 1,050 1,508,339,103 Rls. 50,799 $
66 12 1394 سهلان آلمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 14,690 1,482,718,375 Rls. 49,594 $
67 12 1394 سهلان آلمان 84791022 فنيشرمستعمل با سال ساخت پنج سال وكمتر،باقدرت بيش از 180اسب بخار 17,200 1,477,485,000 Rls. 49,078 $
68 12 1394 سهلان آلمان 84593100 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي 16,590 1,448,184,000 Rls. 47,985 $
69 12 1394 سهلان آلمان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 1,233 1,361,675,248 Rls. 46,559 $
70 12 1394 سهلان آلمان 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 1,030 1,353,633,130 Rls. 47,615 $
71 12 1394 سهلان آلمان 27101920 گريس 100 1,337,403,481 Rls. 47,330 $
72 12 1394 سهلان آلمان 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 16,720 1,336,713,840 Rls. 44,632 $
73 12 1394 سهلان آلمان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 473 1,312,526,592 Rls. 43,484 $
74 12 1394 سهلان آلمان 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 2,800 1,266,300,000 Rls. 43,923 $
75 12 1394 سهلان آلمان 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 387 1,259,914,137 Rls. 44,588 $
76 12 1394 سهلان آلمان 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 4,932 1,248,686,667 Rls. 42,231 $
77 12 1394 سهلان آلمان 15162020 روغنCBE ، CBR 20,000 1,243,346,739 Rls. 43,927 $
78 12 1394 سهلان آلمان 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 1,517 1,204,694,484 Rls. 42,014 $
79 12 1394 سهلان آلمان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 289 1,201,711,159 Rls. 40,124 $
80 12 1394 سهلان آلمان 38151100 کاتاليزورهاي تقويت شده بانيکل ياترکيبات نيکل به عنوا ن ماده فعال 1,005 1,156,769,666 Rls. 39,294 $
81 12 1394 سهلان آلمان 84238290 سايرماشين الات توزين باظرفيت بين 30تا5000كيلوگرم جزباسکول ا لکترونيکي سيار500 كيلوگرم به بالا 50 1,117,713,779 Rls. 38,608 $
82 12 1394 سهلان آلمان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 8,209 1,083,570,902 Rls. 36,167 $
83 12 1394 سهلان آلمان 73151290 سايرزنجيرها بجز زنجير شني مختص ماشين هاي راه سازي 1,044 998,376,705 Rls. 34,486 $
84 12 1394 سهلان آلمان 11072000 مالت بو دا ده 23,800 961,220,033 Rls. 34,571 $
85 12 1394 سهلان آلمان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 280 955,930,274 Rls. 31,713 $
86 12 1394 سهلان آلمان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 2,880 945,404,544 Rls. 31,327 $
87 12 1394 سهلان آلمان 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 9,806 943,336,029 Rls. 32,307 $
88 12 1394 سهلان آلمان 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 252 932,451,855 Rls. 31,127 $
89 12 1394 سهلان آلمان 70151000 شيشه برا ي عينک هاي طبي,کارنشده باا صول ا پتيکي. 1,168 917,090,345 Rls. 31,152 $
90 12 1394 سهلان آلمان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 632 915,894,163 Rls. 30,484 $
91 12 1394 سهلان آلمان 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 3,405 912,277,186 Rls. 33,389 $
92 12 1394 سهلان آلمان 47042900 خميرچوب شيميائي,آماده شده باسولفيت, بجزخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده ياسفيدشده غيره تيره كاج 16,560 911,393,093 Rls. 30,196 $
93 12 1394 سهلان آلمان 84669200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8465 580 883,088,969 Rls. 29,327 $
94 12 1394 سهلان آلمان 15180000 چربيهاوروغن هاي حيوا ني يانباتي...تغييريافته شيميائي غيرمذکوريادرجاي ديگر 4,750 868,532,941 Rls. 30,126 $
95 12 1394 سهلان آلمان 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 2,000 865,180,481 Rls. 30,735 $
96 12 1394 سهلان آلمان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 5,050 860,733,216 Rls. 28,739 $
97 12 1394 سهلان آلمان 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 7,765 856,945,350 Rls. 28,708 $
98 12 1394 سهلان آلمان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 6,928 829,645,633 Rls. 27,655 $
99 12 1394 سهلان آلمان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 719 822,544,728 Rls. 27,458 $
100 12 1394 سهلان آلمان 29054420 پودرسوربيتول 15,000 788,185,525 Rls. 26,311 $
مجموع کل
624,211,847,205 ريال
مجموع کل
21,289,383 دلار