آمار کل " واردات از" کشور (ارمنستان) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سهلان ارمنستان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 100,000 5,015,930,238 Rls. 178,186 $
2 12 1394 سهلان ارمنستان 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 48,320 4,211,280,589 Rls. 140,587 $
3 12 1394 سهلان ارمنستان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 46,820 3,484,750,811 Rls. 120,585 $
4 12 1394 سهلان ارمنستان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 42,188 2,400,137,229 Rls. 82,834 $
5 12 1394 سهلان ارمنستان 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 18,000 309,636,540 Rls. 10,260 $
6 12 1394 سهلان ارمنستان 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر 3,000 230,729,764 Rls. 8,116 $
7 12 1394 سهلان ارمنستان 69032010 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي کمترا ز45%وزني آلومين(Al2O3) باشد 2,850 108,460,524 Rls. 3,739 $
مجموع کل
15,760,925,695 ريال
مجموع کل
544,306 دلار
[1]