آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سهلان اسپانيا 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 13,318 13,862,116,800 Rls. 459,330 $
2 12 1394 سهلان اسپانيا 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 55,000 5,001,354,600 Rls. 165,701 $
3 12 1394 سهلان اسپانيا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 3,535 1,887,066,717 Rls. 66,516 $
4 12 1394 سهلان اسپانيا 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 4,229 1,794,861,915 Rls. 60,321 $
5 12 1394 سهلان اسپانيا 32071090 سايرپيگمانها، کدرکننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانند غيرمذکور 4,000 1,176,566,029 Rls. 39,602 $
6 12 1394 سهلان اسپانيا 32072010 لعابکها 60,000 1,052,074,284 Rls. 34,956 $
7 12 1394 سهلان اسپانيا 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 5,000 905,740,000 Rls. 30,063 $
8 12 1394 سهلان اسپانيا 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 1,850 824,792,573 Rls. 28,430 $
9 12 1394 سهلان اسپانيا 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 26 771,132,095 Rls. 25,743 $
10 12 1394 سهلان اسپانيا 84439910 كارتريج ليزي چاپگر 11 728,927,725 Rls. 24,334 $
11 12 1394 سهلان اسپانيا 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 765 581,276,591 Rls. 19,447 $
12 12 1394 سهلان اسپانيا 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 1,238 539,472,960 Rls. 17,873 $
13 12 1394 سهلان اسپانيا 48195000 محفظه هاي بسته بندي, وجلدصفحه گرا مافون غيرمذکوردرجاي ديگرا ز کاغذيامقوا 800 471,507,144 Rls. 15,742 $
14 12 1394 سهلان اسپانيا 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 8,500 255,472,915 Rls. 8,599 $
15 12 1394 سهلان اسپانيا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 22 167,795,454 Rls. 5,602 $
16 12 1394 سهلان اسپانيا 62079900 زيرپوش چسبان وهمانند,لباس حوله ا ي حمام, ربدوشامبر وهمانند,مردا نه ياپسرا نه, ا زموا دنسجي غير از پنبه 7 35,701,156 Rls. 1,192 $
17 12 1394 سهلان اسپانيا 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 170 24,523,193 Rls. 819 $
18 12 1394 سهلان اسپانيا 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 12 18,819,259 Rls. 628 $
19 12 1394 سهلان اسپانيا 84141000 - تلمبه هاي خلاء 6 13,569,062 Rls. 453 $
مجموع کل
30,112,770,474 ريال
مجموع کل
1,005,351 دلار
[1]