آمار کل " واردات از" کشور (انگلستان) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سهلان انگلستان 29089100 دي نوسب (Dinoseb) (Iso)ونمكهاي آن 21,560 4,304,600,000 Rls. 143,697 $
2 12 1394 سهلان انگلستان 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 1,100 2,254,182,420 Rls. 74,860 $
3 12 1394 سهلان انگلستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 5,522 1,984,127,371 Rls. 66,235 $
4 12 1394 سهلان انگلستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 3,175 1,965,942,414 Rls. 65,322 $
5 12 1394 سهلان انگلستان 68138900 ساير قطعات سايش واشياء مربوط به آنها سوارنشده براي ترمز براي كلاج ياهمانند فاقد پنبه نسوز كه درجاي ديگر گفته نشده است . 740 1,714,935,968 Rls. 60,588 $
6 12 1394 سهلان انگلستان 15050090 چربي پشم ومواد چرب مشتق ازآنها غيراز لانولين 3,000 1,319,082,600 Rls. 44,028 $
مجموع کل
13,542,870,773 ريال
مجموع کل
454,730 دلار
[1]