آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سهلان تايوان 85235210 كارت مجاورتي داراي حافظه حتي توام با پردازشگر 2,750 20,209,801,662 Rls. 734,929 $
2 12 1394 سهلان تايوان 84602100 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت، غيراز سطوح تخت،با دقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر,باکنترل شماره اي 19,400 18,432,936,003 Rls. 649,733 $
3 12 1394 سهلان تايوان 84138200 بالابرهاي آبگونها 43,878 8,309,467,507 Rls. 286,831 $
4 12 1394 سهلان تايوان 84538000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن ا شياءا زپوست ياا زچرم, غيراز چرخهاي دوزندگي 5,605 727,353,394 Rls. 25,697 $
5 12 1394 سهلان تايوان 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 83 707,705,529 Rls. 25,141 $
6 12 1394 سهلان تايوان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 1,503 535,000,822 Rls. 17,860 $
7 12 1394 سهلان تايوان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 9,725 458,609,477 Rls. 15,309 $
8 12 1394 سهلان تايوان 82077000 ا بزا رهابرا ي فرزکردن. 25 107,875,350 Rls. 3,627 $
مجموع کل
49,488,749,743 ريال
مجموع کل
1,759,127 دلار
[1]