آمار کل " واردات از" کشور (دانمارك) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سهلان دانمارك 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 219,867 26,718,977,705 Rls. 892,815 $
2 12 1394 سهلان دانمارك 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 207,564 11,996,277,808 Rls. 399,408 $
3 12 1394 سهلان دانمارك 35021900 آلبومين تخم پرندگان (باستثناءآلبومين تخم پرندگان , خشک کرده ) 6,000 2,610,223,500 Rls. 86,704 $
4 12 1394 سهلان دانمارك 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 3,600 1,000,281,416 Rls. 34,963 $
5 12 1394 سهلان دانمارك 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 20,701 862,149,204 Rls. 28,616 $
6 12 1394 سهلان دانمارك 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 16,362 526,585,312 Rls. 17,446 $
7 12 1394 سهلان دانمارك 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 260 262,352,000 Rls. 8,687 $
8 12 1394 سهلان دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 200 174,159,620 Rls. 5,979 $
9 12 1394 سهلان دانمارك 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 285 58,620,950 Rls. 1,942 $
مجموع کل
44,209,627,515 ريال
مجموع کل
1,476,559 دلار
[1]