آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سهلان سوئيس 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 69,100 37,475,407,384 Rls. 1,294,786 $
2 12 1394 سهلان سوئيس 87021010 اتوبوس وميني بوس هيبريدي به صورتcbu داراي موتور درون سوز تراكمي احتراقي توأم با موتور الكتريكي 50,720 37,269,488,340 Rls. 1,274,824 $
3 12 1394 سهلان سوئيس 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 500 15,175,851,997 Rls. 551,869 $
4 12 1394 سهلان سوئيس 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,995 2,887,689,623 Rls. 101,787 $
5 12 1394 سهلان سوئيس 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 18,160 1,735,374,102 Rls. 60,892 $
6 12 1394 سهلان سوئيس 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 4,522 1,697,879,904 Rls. 56,687 $
7 12 1394 سهلان سوئيس 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,697 952,971,600 Rls. 31,598 $
8 12 1394 سهلان سوئيس 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 400 894,931,183 Rls. 29,716 $
9 12 1394 سهلان سوئيس 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 6,082 885,254,368 Rls. 29,485 $
10 12 1394 سهلان سوئيس 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 3,000 737,329,230 Rls. 24,431 $
11 12 1394 سهلان سوئيس 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 5,534 635,554,066 Rls. 21,218 $
12 12 1394 سهلان سوئيس 33011900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانس مطلق )مرکبات غيرازپرتقال وليموترش 1,000 572,636,961 Rls. 19,587 $
13 12 1394 سهلان سوئيس 85372020 پانلهاي ا لکتريکي باعناوينPower Box ,Power Panel,Basic Panel و... براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 309 372,761,000 Rls. 12,360 $
14 12 1394 سهلان سوئيس 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 200 298,607,800 Rls. 9,968 $
15 12 1394 سهلان سوئيس 29332100 هيدآنتوئين و مشتقات آن 115 157,177,804 Rls. 5,247 $
16 12 1394 سهلان سوئيس 90261010 فلومتر 152 72,967,698 Rls. 2,423 $
17 12 1394 سهلان سوئيس 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 63 42,618,800 Rls. 1,415 $
مجموع کل
101,864,501,860 ريال
مجموع کل
3,528,294 دلار
[1]