آمار کل " واردات از" کشور (صربستان) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سهلان صربستان 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 110,725 33,246,339,820 Rls. 1,134,424 $
2 12 1394 سهلان صربستان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 44,273 11,131,816,966 Rls. 381,778 $
3 12 1394 سهلان صربستان 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 1,343 283,928,439 Rls. 9,474 $
مجموع کل
44,662,085,225 ريال
مجموع کل
1,525,676 دلار
[1]