آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سهلان فدراسيون روسيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 534,600 27,520,491,097 Rls. 933,163 $
2 12 1394 سهلان فدراسيون روسيه 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 83,140 14,554,604,796 Rls. 482,212 $
3 12 1394 سهلان فدراسيون روسيه 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 82,050 6,713,107,645 Rls. 228,035 $
4 12 1394 سهلان فدراسيون روسيه 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 102,184 5,271,896,617 Rls. 182,306 $
5 12 1394 سهلان فدراسيون روسيه 72255000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهناي 600mmيابيشترغير مذكور درجاي ديگر 253,050 2,598,489,474 Rls. 86,037 $
6 12 1394 سهلان فدراسيون روسيه 28332500 سولفات هااز مس 45,600 2,032,563,456 Rls. 68,742 $
7 12 1394 سهلان فدراسيون روسيه 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 100,000 1,972,587,870 Rls. 66,330 $
8 12 1394 سهلان فدراسيون روسيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 14,700 864,663,383 Rls. 29,867 $
9 12 1394 سهلان فدراسيون روسيه 95081000 سيرك سيار و باغ وحش سيار 37,000 558,404,000 Rls. 18,500 $
10 12 1394 سهلان فدراسيون روسيه 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 3,572 328,841,829 Rls. 11,618 $
11 12 1394 سهلان فدراسيون روسيه 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 1,000 179,112,960 Rls. 5,980 $
12 12 1394 سهلان فدراسيون روسيه 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 1,950 162,714,123 Rls. 5,749 $
13 12 1394 سهلان فدراسيون روسيه 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 330 24,594,008 Rls. 821 $
مجموع کل
62,782,071,258 ريال
مجموع کل
2,119,360 دلار
[1]