آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سهلان فرانسه 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 94,622 28,249,256,703 Rls. 961,088 $
2 12 1394 سهلان فرانسه 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 28,219 23,545,143,969 Rls. 787,892 $
3 12 1394 سهلان فرانسه 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 86,682 19,061,145,601 Rls. 640,948 $
4 12 1394 سهلان فرانسه 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 76,000 16,516,390,272 Rls. 573,668 $
5 12 1394 سهلان فرانسه 15042000 چربي ,روغن ماهي و ا جزا ء آن ها بغيرا ز روغن جگر 67,640 12,414,536,068 Rls. 424,599 $
6 12 1394 سهلان فرانسه 73023000 سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 100,663 12,024,601,998 Rls. 403,318 $
7 12 1394 سهلان فرانسه 40113000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواع مورد مصرف در وسايل نقليه هوايي 7,822 5,511,434,511 Rls. 183,913 $
8 12 1394 سهلان فرانسه 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 4,500 4,642,183,516 Rls. 160,352 $
9 12 1394 سهلان فرانسه 84481110 دا بي ژا کارد 2,978 3,212,095,540 Rls. 106,585 $
10 12 1394 سهلان فرانسه 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 30,000 1,919,685,818 Rls. 69,809 $
11 12 1394 سهلان فرانسه 83113000 ميله هاي ا ندودشده ومفتول پرشده ا زفلزمعمولي برا ي لحيم کاري ياجوشكاري باشعله 500 1,190,336,000 Rls. 42,125 $
12 12 1394 سهلان فرانسه 84411000 ماشينهاي برش 22,890 1,184,141,278 Rls. 40,048 $
13 12 1394 سهلان فرانسه 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 2,839 1,124,833,867 Rls. 38,854 $
14 12 1394 سهلان فرانسه 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 1,200 806,381,300 Rls. 26,919 $
15 12 1394 سهلان فرانسه 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 216 548,854,204 Rls. 18,362 $
16 12 1394 سهلان فرانسه 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 1,652 547,060,203 Rls. 18,262 $
17 12 1394 سهلان فرانسه 29054420 پودرسوربيتول 7,000 398,273,868 Rls. 14,148 $
18 12 1394 سهلان فرانسه 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 2,290 388,152,328 Rls. 13,130 $
19 12 1394 سهلان فرانسه 69022010 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي 93 درصد يا بيشتر سيليس (Sio2) 360 359,933,147 Rls. 12,016 $
20 12 1394 سهلان فرانسه 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 1,542 328,815,928 Rls. 10,887 $
21 12 1394 سهلان فرانسه 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 2,340 275,562,000 Rls. 9,201 $
22 12 1394 سهلان فرانسه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 400 190,512,000 Rls. 6,361 $
23 12 1394 سهلان فرانسه 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 600 174,255,512 Rls. 5,919 $
24 12 1394 سهلان فرانسه 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 487 168,910,704 Rls. 5,597 $
25 12 1394 سهلان فرانسه 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 293 96,282,007 Rls. 3,257 $
26 12 1394 سهلان فرانسه 70191990 الياف شيشه ،به صورت الياف staple 79 91,493,298 Rls. 3,031 $
27 12 1394 سهلان فرانسه 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 2,265 91,202,239 Rls. 3,208 $
28 12 1394 سهلان فرانسه 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 262 47,976,159 Rls. 1,589 $
29 12 1394 سهلان فرانسه 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 52 17,719,020 Rls. 591 $
30 12 1394 سهلان فرانسه 83015000 چفت وبست ويرا ق هاي چفت وبست دا ر,دا را ي قفل ا زفلزا ت معمولي. 1 3,634,631 Rls. 121 $
مجموع کل
135,130,803,689 ريال
مجموع کل
4,585,800 دلار
[1]