آمار کل " واردات از" کشور (مالزي) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سهلان مالزي 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 583,200 38,573,208,700 Rls. 1,348,606 $
2 12 1394 سهلان مالزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 713,780 29,719,658,673 Rls. 999,187 $
3 12 1394 سهلان مالزي 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 127,884 10,165,011,479 Rls. 363,555 $
4 12 1394 سهلان مالزي 29157019 ساير ا ستئارات هاي فلزي غير از استئارات منيزيم گريد دارويي 160,000 5,993,625,000 Rls. 200,043 $
5 12 1394 سهلان مالزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 110,000 3,937,606,487 Rls. 133,755 $
6 12 1394 سهلان مالزي 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 60,000 2,429,262,604 Rls. 85,450 $
7 12 1394 سهلان مالزي 15162020 روغنCBE ، CBR 20,850 1,235,750,310 Rls. 41,038 $
8 12 1394 سهلان مالزي 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 980 253,173,773 Rls. 8,905 $
مجموع کل
92,307,297,026 ريال
مجموع کل
3,180,541 دلار
[1]