آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سهلان هند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 894,560 35,449,248,835 Rls. 1,214,873 $
2 12 1394 سهلان هند 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 144,043 16,141,181,851 Rls. 551,398 $
3 12 1394 سهلان هند 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 86,220 13,711,725,526 Rls. 463,211 $
4 12 1394 سهلان هند 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 98,746 7,625,731,401 Rls. 254,688 $
5 12 1394 سهلان هند 28252000 ا کسيد وهيدرو کسيدليتيم 60,000 6,853,707,490 Rls. 233,244 $
6 12 1394 سهلان هند 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 38,127 6,292,519,128 Rls. 209,228 $
7 12 1394 سهلان هند 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 123,000 4,734,631,224 Rls. 157,614 $
8 12 1394 سهلان هند 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 99,000 4,472,601,166 Rls. 153,015 $
9 12 1394 سهلان هند 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 80,000 4,278,071,204 Rls. 151,974 $
10 12 1394 سهلان هند 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 20,000 4,178,319,033 Rls. 146,974 $
11 12 1394 سهلان هند 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 12,000 3,913,356,700 Rls. 129,650 $
12 12 1394 سهلان هند 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 8,130 3,420,254,400 Rls. 114,123 $
13 12 1394 سهلان هند 87085021 محورهاي غيرمحرک ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 20,314 3,343,518,966 Rls. 113,574 $
14 12 1394 سهلان هند 87085031 توپي محور (Hub) براي اتوبوس، ميني بوس، كاميون ، كاميونت وكشنده تريلر 19,706 3,184,730,821 Rls. 112,515 $
15 12 1394 سهلان هند 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 124,992 3,002,279,213 Rls. 103,488 $
16 12 1394 سهلان هند 84818030 شير مخصوص سيلندر گاز مايع 3,480 2,477,352,790 Rls. 87,524 $
17 12 1394 سهلان هند 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 7,775 2,274,877,280 Rls. 80,020 $
18 12 1394 سهلان هند 29157019 ساير ا ستئارات هاي فلزي غير از استئارات منيزيم گريد دارويي 60,000 2,170,987,146 Rls. 72,470 $
19 12 1394 سهلان هند 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 4,500 1,653,531,000 Rls. 54,782 $
20 12 1394 سهلان هند 84829100 گلوله ( ساچمه )سوزن و غلتک ،مربوط به بلبرينگ يارولبيرينگ 10,000 1,106,520,500 Rls. 36,832 $
21 12 1394 سهلان هند 72222000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 20,234 786,143,086 Rls. 27,774 $
22 12 1394 سهلان هند 28323000 تيوسولفات ها 60,000 780,824,700 Rls. 27,633 $
23 12 1394 سهلان هند 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, که درجاي ديگرذکرنشده. 22,994 762,961,867 Rls. 25,469 $
24 12 1394 سهلان هند 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 12,000 648,780,000 Rls. 21,494 $
25 12 1394 سهلان هند 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 340 447,129,083 Rls. 15,509 $
26 12 1394 سهلان هند 68151090 ا شياء ساخته شده ا ز گرافيت يا ا ز کربن هاي ديگر براي مصارف غيربرقي 12,000 440,478,273 Rls. 15,278 $
27 12 1394 سهلان هند 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 75 399,650,050 Rls. 13,240 $
28 12 1394 سهلان هند 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 1,200 331,757,100 Rls. 11,020 $
29 12 1394 سهلان هند 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 1,349 203,844,714 Rls. 6,861 $
30 12 1394 سهلان هند 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 4,860 117,309,590 Rls. 4,013 $
31 12 1394 سهلان هند 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 540 76,491,756 Rls. 2,653 $
32 12 1394 سهلان هند 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 50 66,113,107 Rls. 2,340 $
33 12 1394 سهلان هند 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 60 33,163,830 Rls. 1,174 $
مجموع کل
135,379,792,829 ريال
مجموع کل
4,615,654 دلار
[1]