آمار کل " واردات از" کشور (ژاپن) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سهلان ژاپن 96084000 مدا دهاي خودکار يا نوكي 3,854 8,141,144,716 Rls. 276,515 $
2 12 1394 سهلان ژاپن 96081020 قلم نوك ساچمه اي با جوهر مايع (روا ن نويس ) 8,482 4,603,165,237 Rls. 158,404 $
3 12 1394 سهلان ژاپن 87085031 توپي محور (Hub) براي اتوبوس، ميني بوس، كاميون ، كاميونت وكشنده تريلر 8,333 2,723,228,018 Rls. 96,210 $
4 12 1394 سهلان ژاپن 87085021 محورهاي غيرمحرک ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 8,333 2,700,632,442 Rls. 93,674 $
5 12 1394 سهلان ژاپن 96083010 با جوهر مايع (روانکنويس نوك غلطكي Roller Point Pen) 3,175 2,079,682,574 Rls. 70,834 $
6 12 1394 سهلان ژاپن 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 1,340 1,861,963,818 Rls. 66,297 $
7 12 1394 سهلان ژاپن 29172000 اسيدهاي پلي كربوكسيليك سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك،کانيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آنها و مشتقات آنها 2,520 471,402,580 Rls. 16,746 $
8 12 1394 سهلان ژاپن 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 756 442,788,363 Rls. 15,643 $
مجموع کل
23,024,007,747 ريال
مجموع کل
794,324 دلار
[1]