آمار کل " واردات از" کشور ((بلوروس ( روسيه سفيد) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سهلان (بلوروس ( روسيه سفيد 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 43,800 26,182,524,624 Rls. 917,845 $
2 12 1394 سهلان (بلوروس ( روسيه سفيد 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 94,398 21,886,282,383 Rls. 767,084 $
3 12 1394 سهلان (بلوروس ( روسيه سفيد 87042390 ---ساير وسايل نقليه موتوري پيستوني درونسوز تراكي - احتراقي (ديزلي ونيمه ديزل) با وزن ناخالص وسيله نقليه بيش از 20 تن بجز كاميون حمل بتون اماده 146,463 21,586,718,000 Rls. 716,794 $
4 12 1394 سهلان (بلوروس ( روسيه سفيد 87085019 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 49,988 6,585,510,960 Rls. 230,264 $
5 12 1394 سهلان (بلوروس ( روسيه سفيد 87042290 ---ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل كالا با وزن ناخالص وسيله نقليه بيش از 5 تن وحداكثر 20 تن بجز مخصوص حمل بتون اماده 10,620 1,883,476,530 Rls. 66,089 $
6 12 1394 سهلان (بلوروس ( روسيه سفيد 84152090 سايردستگاههاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري,سواري کارووا نت 900 1,488,967,971 Rls. 52,186 $
7 12 1394 سهلان (بلوروس ( روسيه سفيد 87089419 ----غربيلك هاي فرمان غيراز مورد مصرف براي سواري ، ووانت وتراكتور كشاورزي 3,000 1,273,500,607 Rls. 44,634 $
8 12 1394 سهلان (بلوروس ( روسيه سفيد 87085039 اجزاء وقطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 2,717 808,483,129 Rls. 27,088 $
9 12 1394 سهلان (بلوروس ( روسيه سفيد 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 2,299 774,636,444 Rls. 25,846 $
10 12 1394 سهلان (بلوروس ( روسيه سفيد 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 9,382 584,974,108 Rls. 20,781 $
11 12 1394 سهلان (بلوروس ( روسيه سفيد 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 2,233 274,679,890 Rls. 9,187 $
12 12 1394 سهلان (بلوروس ( روسيه سفيد 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 361 212,306,342 Rls. 7,110 $
13 12 1394 سهلان (بلوروس ( روسيه سفيد 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 262 134,365,448 Rls. 4,483 $
14 12 1394 سهلان (بلوروس ( روسيه سفيد 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 18 121,395,150 Rls. 4,106 $
15 12 1394 سهلان (بلوروس ( روسيه سفيد 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 73 113,351,487 Rls. 3,785 $
16 12 1394 سهلان (بلوروس ( روسيه سفيد 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 42 100,720,722 Rls. 3,373 $
17 12 1394 سهلان (بلوروس ( روسيه سفيد 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 50 84,631,407 Rls. 2,828 $
18 12 1394 سهلان (بلوروس ( روسيه سفيد 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 89 74,543,727 Rls. 2,488 $
19 12 1394 سهلان (بلوروس ( روسيه سفيد 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 175 66,150,591 Rls. 2,215 $
20 12 1394 سهلان (بلوروس ( روسيه سفيد 87089429 ---- ساير اجزاء وقطعات بجز براي سواري ، وانت وتراكتور كشاورزي 186 60,224,578 Rls. 2,009 $
21 12 1394 سهلان (بلوروس ( روسيه سفيد 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 47 52,106,144 Rls. 1,739 $
22 12 1394 سهلان (بلوروس ( روسيه سفيد 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 45 39,996,072 Rls. 1,335 $
23 12 1394 سهلان (بلوروس ( روسيه سفيد 87089219 ---صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 20 39,071,320 Rls. 1,304 $
24 12 1394 سهلان (بلوروس ( روسيه سفيد 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 113 35,095,302 Rls. 1,171 $
25 12 1394 سهلان (بلوروس ( روسيه سفيد 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 2 34,530,441 Rls. 1,152 $
26 12 1394 سهلان (بلوروس ( روسيه سفيد 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 74 29,764,472 Rls. 995 $
27 12 1394 سهلان (بلوروس ( روسيه سفيد 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 86 29,291,775 Rls. 977 $
28 12 1394 سهلان (بلوروس ( روسيه سفيد 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 72 24,376,489 Rls. 814 $
29 12 1394 سهلان (بلوروس ( روسيه سفيد 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 85 22,977,579 Rls. 767 $
30 12 1394 سهلان (بلوروس ( روسيه سفيد 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 283 17,709,905 Rls. 591 $
31 12 1394 سهلان (بلوروس ( روسيه سفيد 85129010 تيغه کامل برف پاک کن 15 13,016,654 Rls. 434 $
32 12 1394 سهلان (بلوروس ( روسيه سفيد 76082000 لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم 10 9,872,307 Rls. 329 $
33 12 1394 سهلان (بلوروس ( روسيه سفيد 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 14 4,463,319 Rls. 151 $
34 12 1394 سهلان (بلوروس ( روسيه سفيد 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 19 3,213,202 Rls. 107 $
35 12 1394 سهلان (بلوروس ( روسيه سفيد 87089319 ----کلاچ به جزانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 19 2,735,047 Rls. 91 $
36 12 1394 سهلان (بلوروس ( روسيه سفيد 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 1 2,307,257 Rls. 77 $
37 12 1394 سهلان (بلوروس ( روسيه سفيد 90321000 ترموستات 0 1,485,792 Rls. 50 $
38 12 1394 سهلان (بلوروس ( روسيه سفيد 73209000 فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 1 896,063 Rls. 30 $
39 12 1394 سهلان (بلوروس ( روسيه سفيد 83023090 سايريراق الات واتصالات واشياء همانند براي وسايل نقليه موتوري غيراز فنرگازي 1 806,488 Rls. 27 $
مجموع کل
84,661,159,726 ريال
مجموع کل
2,922,338 دلار
[1]