آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سيرجان ايتاليا 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 24,504 10,078,314,882 Rls. 333,929 $
2 12 1394 سيرجان ايتاليا 87019040 --- تراكتورهاي باغي كمرشكن 17,210 5,312,706,706 Rls. 175,906 $
3 12 1394 سيرجان ايتاليا 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 29,989 637,320,305 Rls. 21,473 $
4 12 1394 سيرجان ايتاليا 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز موا د پلاستيکي 1,088 57,387,369 Rls. 1,983 $
5 12 1394 سيرجان ايتاليا 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 1,169 51,312,800 Rls. 1,700 $
6 12 1394 سيرجان ايتاليا 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 1,638 25,564,410 Rls. 853 $
7 12 1394 سيرجان ايتاليا 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 2 234,366 Rls. 8 $
مجموع کل
16,162,840,838 ريال
مجموع کل
535,852 دلار
[1]