آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سيرجان جمهوري كره 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 805,622 147,512,806,112 Rls. 4,975,312 $
2 12 1394 سيرجان جمهوري كره 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 118,268 61,082,829,986 Rls. 2,066,153 $
3 12 1394 سيرجان جمهوري كره 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 52,703 39,812,617,930 Rls. 1,346,817 $
4 12 1394 سيرجان جمهوري كره 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 111,918 34,440,655,846 Rls. 1,166,846 $
5 12 1394 سيرجان جمهوري كره 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 14,738 29,041,513,103 Rls. 984,105 $
6 12 1394 سيرجان جمهوري كره 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 8,441 28,558,797,592 Rls. 966,876 $
7 12 1394 سيرجان جمهوري كره 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 108,220 18,549,688,040 Rls. 625,334 $
8 12 1394 سيرجان جمهوري كره 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 289,177 17,160,366,390 Rls. 570,657 $
9 12 1394 سيرجان جمهوري كره 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 7,721 17,066,112,313 Rls. 570,713 $
10 12 1394 سيرجان جمهوري كره 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 43,769 10,114,180,385 Rls. 350,389 $
11 12 1394 سيرجان جمهوري كره 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 156,100 9,544,173,940 Rls. 317,407 $
12 12 1394 سيرجان جمهوري كره 48219000 ا نوا ع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا, غيرا ز چاپ شده 4,141 8,785,656,782 Rls. 297,540 $
13 12 1394 سيرجان جمهوري كره 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 131,664 7,643,265,832 Rls. 253,147 $
14 12 1394 سيرجان جمهوري كره 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 185,276 6,120,286,967 Rls. 204,725 $
15 12 1394 سيرجان جمهوري كره 70042090 سايرشيشه کشيده وبادشده بصورت ورق که خميرآن درتوده رنگ شده. کدرشده ياروكشدارشده غيرمذکوردرجاي ديگر 118,806 3,618,893,899 Rls. 125,675 $
16 12 1394 سيرجان جمهوري كره 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 11,700 2,652,177,750 Rls. 91,780 $
17 12 1394 سيرجان جمهوري كره 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذکور 11,049 1,108,454,190 Rls. 36,893 $
18 12 1394 سيرجان جمهوري كره 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 2,419 698,554,330 Rls. 23,658 $
19 12 1394 سيرجان جمهوري كره 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 16,892 684,646,463 Rls. 22,844 $
20 12 1394 سيرجان جمهوري كره 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 1,305 574,530,201 Rls. 20,086 $
21 12 1394 سيرجان جمهوري كره 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 500 488,470,675 Rls. 17,004 $
22 12 1394 سيرجان جمهوري كره 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 347 470,681,261 Rls. 16,366 $
23 12 1394 سيرجان جمهوري كره 85182920 مجموعه سينماي خانگي 767 400,015,330 Rls. 13,788 $
24 12 1394 سيرجان جمهوري كره 72179000 مفتول ا زآهن يافولادغيرممزوج, که درجاي ديگرگفته نشده. 6,000 346,296,742 Rls. 11,712 $
25 12 1394 سيرجان جمهوري كره 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 189 178,178,863 Rls. 6,327 $
26 12 1394 سيرجان جمهوري كره 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 49 113,583,277 Rls. 3,863 $
27 12 1394 سيرجان جمهوري كره 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 184 83,954,289 Rls. 2,966 $
28 12 1394 سيرجان جمهوري كره 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 916 76,450,562 Rls. 2,596 $
29 12 1394 سيرجان جمهوري كره 85235290 سايركارت هاي هوشمند بجز كارت مجاورتي داراي حافظه حتي توام با پردازشگر 33 73,592,106 Rls. 2,465 $
30 12 1394 سيرجان جمهوري كره 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 42 63,135,092 Rls. 2,145 $
31 12 1394 سيرجان جمهوري كره 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 49 51,635,766 Rls. 1,827 $
32 12 1394 سيرجان جمهوري كره 48211000 ا نوا ع برچسب ا زکاغذ يامقوا , چاپ شده 17 37,506,118 Rls. 1,293 $
33 12 1394 سيرجان جمهوري كره 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 29 33,352,827 Rls. 1,122 $
34 12 1394 سيرجان جمهوري كره 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 161 24,625,566 Rls. 863 $
35 12 1394 سيرجان جمهوري كره 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 2 7,505,236 Rls. 251 $
36 12 1394 سيرجان جمهوري كره 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 46 6,369,314 Rls. 223 $
37 12 1394 سيرجان جمهوري كره 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 15 5,110,323 Rls. 169 $
38 12 1394 سيرجان جمهوري كره 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 44 2,454,634 Rls. 86 $
39 12 1394 سيرجان جمهوري كره 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 3 2,244,171 Rls. 76 $
40 12 1394 سيرجان جمهوري كره 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 0 299,547 Rls. 10 $
مجموع کل
447,235,669,748 ريال
مجموع کل
15,102,109 دلار
[1]