آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (شهركرد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهركرد جمهوري كره 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 24,800 53,452,590,000 Rls. 1,770,892 $
2 12 1394 شهركرد جمهوري كره 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 504,000 27,706,673,793 Rls. 958,870 $
3 12 1394 شهركرد جمهوري كره 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 96,000 5,005,166,976 Rls. 166,257 $
4 12 1394 شهركرد جمهوري كره 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 36,184 1,898,112,341 Rls. 64,926 $
5 12 1394 شهركرد جمهوري كره 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 816 1,263,797,565 Rls. 42,435 $
مجموع کل
89,326,340,675 ريال
مجموع کل
3,003,379 دلار
[1]