آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (شهركرد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهركرد چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 1,087,253 128,580,459,185 Rls. 4,417,225 $
2 12 1394 شهركرد چين 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 293,760 32,984,757,030 Rls. 1,131,730 $
3 12 1394 شهركرد چين 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 236,450 22,813,325,184 Rls. 761,382 $
4 12 1394 شهركرد چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 185,472 16,425,846,754 Rls. 560,006 $
5 12 1394 شهركرد چين 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 108,648 14,603,414,943 Rls. 495,231 $
6 12 1394 شهركرد چين 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 47,050 14,063,125,797 Rls. 470,012 $
7 12 1394 شهركرد چين 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 67,362 9,311,703,429 Rls. 313,155 $
8 12 1394 شهركرد چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 88,089 8,317,191,129 Rls. 285,540 $
9 12 1394 شهركرد چين 85362030 کليدهاي حفاظت جان قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 9,386 7,726,425,948 Rls. 263,992 $
10 12 1394 شهركرد چين 85014010 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون (asynchronous)باجريان متناوب ،تك فاز 61,864 7,580,116,778 Rls. 253,042 $
11 12 1394 شهركرد چين 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 68,050 5,113,222,896 Rls. 179,418 $
12 12 1394 شهركرد چين 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 12,100 4,565,033,200 Rls. 151,100 $
13 12 1394 شهركرد چين 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 8,023 4,024,601,120 Rls. 134,350 $
14 12 1394 شهركرد چين 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 14,445 3,741,872,334 Rls. 124,910 $
15 12 1394 شهركرد چين 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 21,840 3,423,377,766 Rls. 114,028 $
16 12 1394 شهركرد چين 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 24,300 3,111,963,867 Rls. 104,683 $
17 12 1394 شهركرد چين 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 41,089 2,809,721,140 Rls. 93,174 $
18 12 1394 شهركرد چين 85437020 ---لامپ LED 1,800 2,653,319,212 Rls. 94,256 $
19 12 1394 شهركرد چين 73063010 لوله هاي به قطريک سانتيمتروکمتر،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 54,000 2,381,282,563 Rls. 84,272 $
20 12 1394 شهركرد چين 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 4,200 2,179,185,159 Rls. 77,120 $
21 12 1394 شهركرد چين 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 15,160 2,098,343,958 Rls. 70,026 $
22 12 1394 شهركرد چين 54024400 نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد ، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 46,400 1,937,579,265 Rls. 67,988 $
23 12 1394 شهركرد چين 84431700 ماشينکآلات چاپ گراور (Gravure) 14,500 1,510,955,190 Rls. 50,807 $
24 12 1394 شهركرد چين 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,944 1,344,749,504 Rls. 44,891 $
25 12 1394 شهركرد چين 40103200 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه V شكل)، غير شياردار، داراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 12,700 1,285,838,400 Rls. 42,600 $
26 12 1394 شهركرد چين 73181490 ساير پيچ خودکارا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 24,748 1,251,959,220 Rls. 41,478 $
27 12 1394 شهركرد چين 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 46,243 1,140,359,372 Rls. 38,139 $
28 12 1394 شهركرد چين 85365010 کليد گردان براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,876 1,094,881,648 Rls. 36,341 $
29 12 1394 شهركرد چين 90321000 ترموستات 1,800 965,723,220 Rls. 32,238 $
30 12 1394 شهركرد چين 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 5,295 949,697,071 Rls. 32,347 $
31 12 1394 شهركرد چين 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 16,400 894,054,633 Rls. 31,436 $
32 12 1394 شهركرد چين 84425010 ا ستوانه هاي فلزي (سيلندر) داراي سطوح نقش دارشده به صورت برجسته يا گودتهيه شده براي صنعت چاپ 5,100 695,436,170 Rls. 23,327 $
33 12 1394 شهركرد چين 94059200 ا جرا ءوقطعات ا زپلاستيک, برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکنها 8,070 583,530,007 Rls. 20,533 $
34 12 1394 شهركرد چين 84137010 پمپ کولر آبي 3,390 521,340,991 Rls. 17,275 $
35 12 1394 شهركرد چين 83021090 سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 5,186 486,254,215 Rls. 17,274 $
36 12 1394 شهركرد چين 64061000 رويه کفش وا جزا ءآن (باستثناءپشت پاشنه پاوسرپنجه هاي سفت کننده ). 10,121 434,943,945 Rls. 15,331 $
37 12 1394 شهركرد چين 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,011 404,514,775 Rls. 13,418 $
38 12 1394 شهركرد چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 4,850 392,474,407 Rls. 13,772 $
39 12 1394 شهركرد چين 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 938 371,207,088 Rls. 12,321 $
40 12 1394 شهركرد چين 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 392 328,754,155 Rls. 11,167 $
41 12 1394 شهركرد چين 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 11,324 318,966,660 Rls. 10,598 $
42 12 1394 شهركرد چين 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,500 309,730,162 Rls. 10,377 $
43 12 1394 شهركرد چين 84733050 پانل جلوي جعبه رايانه 3,804 299,665,662 Rls. 10,001 $
44 12 1394 شهركرد چين 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 1,403 185,058,432 Rls. 6,131 $
45 12 1394 شهركرد چين 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 1,030 182,958,161 Rls. 6,081 $
46 12 1394 شهركرد چين 42032900 دستکش, دستکشهاي يک ا نگشتي ونيم دستکش ا ز چرم ياا زچرم دوباره ساخته شده, غيرا زورزشي 2,400 135,770,941 Rls. 4,823 $
47 12 1394 شهركرد چين 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 2,495 112,792,879 Rls. 3,976 $
48 12 1394 شهركرد چين 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 480 98,793,795 Rls. 3,510 $
49 12 1394 شهركرد چين 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 1,500 90,582,147 Rls. 3,193 $
50 12 1394 شهركرد چين 85189010 انواع محفظه براي بلند گو 705 84,576,960 Rls. 2,802 $
51 12 1394 شهركرد چين 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 1,141 43,250,080 Rls. 1,436 $
52 12 1394 شهركرد چين 85044030 منبع تغذيه را يانه 280 32,947,000 Rls. 1,092 $
53 12 1394 شهركرد چين 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 900 30,033,080 Rls. 995 $
54 12 1394 شهركرد چين 96031000 جاروب وبروس, متشکل ا زشاخه هاي نازک يا از ساير مواد نباتي به هم بسته, بايابدون دسته. 300 22,913,196 Rls. 804 $
55 12 1394 شهركرد چين 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 200 22,016,680 Rls. 782 $
56 12 1394 شهركرد چين 85331010 مقاومتهاي ا لکتريکي پايه دار کربن فيلم درا ندا زه هاي 0.5 ، 0.25 ، 0.17 ،0.125 وات ا زظرفيت 0.5 الي 2 مگا اهم 27 10,379,096 Rls. 345 $
57 12 1394 شهركرد چين 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 75 4,234,096 Rls. 150 $
58 12 1394 شهركرد چين 70132210 ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غيرازسفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده به صورت دستي باكليشه يابگونه اي ديگر تزئين شده . 50 2,480,531 Rls. 87 $
59 12 1394 شهركرد چين 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 9 855,950 Rls. 30 $
مجموع کل
317,090,548,176 ريال
مجموع کل
10,808,548 دلار
[1]