آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيد باهنر چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 1,409,913 223,823,455,868 Rls. 8,034,551 $
2 12 1394 شهيد باهنر چين 85451900 ساير الكترودهاي ذغالي ،غيرازرديف 85451100 706,479 123,257,028,210 Rls. 4,086,907 $
3 12 1394 شهيد باهنر چين 27131200 کک نفت تکليس شده 6,800,000 64,730,360,808 Rls. 2,231,235 $
4 12 1394 شهيد باهنر چين 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 140,000 33,567,308,258 Rls. 1,116,397 $
5 12 1394 شهيد باهنر چين 28263000 هگزا فلوئور و سيليکات سديم (کريوليت سينتتيک ) 806,541 11,174,316,189 Rls. 380,836 $
6 12 1394 شهيد باهنر چين 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 2,100 8,276,189,562 Rls. 274,110 $
7 12 1394 شهيد باهنر چين 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 28,100 6,403,559,664 Rls. 212,088 $
8 12 1394 شهيد باهنر چين 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 131,950 4,683,345,922 Rls. 158,419 $
9 12 1394 شهيد باهنر چين 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 9,000 4,216,466,720 Rls. 139,952 $
10 12 1394 شهيد باهنر چين 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 104,470 4,010,500,970 Rls. 135,659 $
11 12 1394 شهيد باهنر چين 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 1,620 3,895,272,512 Rls. 129,012 $
12 12 1394 شهيد باهنر چين 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 3,690 2,267,827,550 Rls. 75,111 $
13 12 1394 شهيد باهنر چين 84713040 رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 900 1,840,683,978 Rls. 60,964 $
14 12 1394 شهيد باهنر چين 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 18,936 1,445,434,053 Rls. 48,252 $
15 12 1394 شهيد باهنر چين 84733040 ---پردازشگر رايانه (cpu) 360 806,501,372 Rls. 26,712 $
16 12 1394 شهيد باهنر چين 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 6,300 645,906,570 Rls. 21,393 $
17 12 1394 شهيد باهنر چين 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 520 641,428,600 Rls. 21,290 $
18 12 1394 شهيد باهنر چين 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 6,340 605,499,669 Rls. 20,482 $
19 12 1394 شهيد باهنر چين 85051100 آهن رباهاي دا ئم وا شيائي که به منظورآهن رباي دا ئم شدن در نظرگرفته شده ا ند,ا زفلز 5,325 570,000,000 Rls. 20,092 $
20 12 1394 شهيد باهنر چين 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 16,852 411,600,000 Rls. 14,804 $
21 12 1394 شهيد باهنر چين 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 6,750 405,193,896 Rls. 14,253 $
22 12 1394 شهيد باهنر چين 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 3,100 358,456,865 Rls. 11,961 $
23 12 1394 شهيد باهنر چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,716 250,890,814 Rls. 8,436 $
24 12 1394 شهيد باهنر چين 69141000 ساير ا شياءکه درجاي ديگرذکرنشده, ا زچيني. 2,810 249,322,960 Rls. 8,434 $
25 12 1394 شهيد باهنر چين 84439910 كارتريج ليزي چاپگر 730 233,308,619 Rls. 7,772 $
26 12 1394 شهيد باهنر چين 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 50 75,320,000 Rls. 2,500 $
27 12 1394 شهيد باهنر چين 85044030 منبع تغذيه را يانه 530 47,253,340 Rls. 1,565 $
مجموع کل
498,892,432,969 ريال
مجموع کل
17,263,187 دلار
[1]