آمار کل " واردات از" کشور (آرژانتين) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي آرژانتين 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 101,116,543 2,471,478,971,145 Rls. 82,643,418 $
2 12 1394 شهيدرجايي آرژانتين 29232010 لستينکها 80,000 2,491,913,722 Rls. 83,603 $
3 12 1394 شهيدرجايي آرژانتين 10059090 ذرت (بلال سبز) 104,000 2,041,046,800 Rls. 67,600 $
4 12 1394 شهيدرجايي آرژانتين 32011000 عصاره درخت كبراكو (Quebracho) 10,800 679,180,680 Rls. 22,520 $
5 12 1394 شهيدرجايي آرژانتين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 799 318,798,689 Rls. 10,637 $
6 12 1394 شهيدرجايي آرژانتين 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 61 15,141,575 Rls. 505 $
7 12 1394 شهيدرجايي آرژانتين 85340000 مدا رهاي چاپي 2 3,028,315 Rls. 101 $
مجموع کل
2,477,028,080,926 ريال
مجموع کل
82,828,385 دلار
[1]