آمار کل " واردات از" کشور (آفريقاي جنوبي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 130,900 391,008,497,485 Rls. 13,052,761 $
2 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 2,016,000 90,763,443,699 Rls. 3,034,959 $
3 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 36,036 22,091,071,378 Rls. 765,859 $
4 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 212,800 13,095,628,024 Rls. 434,928 $
5 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 32012000 عصاره درخت ابريشم يا شب خسب 216,000 7,597,916,866 Rls. 255,040 $
6 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 11,860 5,952,474,000 Rls. 197,232 $
7 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 25085000 آندالوزيت، سيانيت، سيليمانيت 420,000 5,284,602,575 Rls. 178,751 $
8 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 119,000 4,930,129,172 Rls. 166,442 $
9 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 29141100 استن 166,400 4,759,016,809 Rls. 158,862 $
10 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 265,500 4,502,464,294 Rls. 152,465 $
11 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 84304900 ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياکندن چاه (غيرخودرو) 25,500 4,342,345,306 Rls. 156,177 $
12 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 38089990 --- ساير حشره كش ها غيرمذكور 20,000 4,326,776,000 Rls. 145,634 $
13 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 10,350 3,823,991,040 Rls. 128,064 $
14 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 261,500 3,395,955,446 Rls. 113,630 $
15 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 140,800 3,012,680,944 Rls. 100,327 $
16 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 8,550 1,905,000,001 Rls. 64,710 $
17 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 23,760 1,462,665,600 Rls. 48,600 $
18 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 29141200 بوتانون (متيل اتيل ستن) 26,400 1,398,000,000 Rls. 46,668 $
19 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 15,184 1,277,317,475 Rls. 42,638 $
20 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 4,639 981,272,500 Rls. 32,500 $
21 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 38040090 مواد قليايي باقيمانده از ساختن خميرچوب کنسانتره ... به غير از نوع تجزيه ناپذير ) سخت 96,000 879,145,200 Rls. 29,352 $
22 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 73081000 پل وقطعات پل ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 16,490 790,385,488 Rls. 26,384 $
23 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 3,259 707,347,477 Rls. 24,091 $
24 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 11,000 658,058,121 Rls. 23,668 $
25 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 25,225 656,879,961 Rls. 21,820 $
26 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 5,600 585,406,269 Rls. 21,055 $
27 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 84136030 تلمبه هاي حلزوني 3,420 512,606,700 Rls. 17,100 $
28 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 8,948 414,761,681 Rls. 14,127 $
29 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 81122900 مصنوعات ا زکروم كه درجاي ديگر گفته نشده است 27,000 386,391,600 Rls. 12,825 $
30 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 25301020 ورميکوليت وکلريت 20,000 230,517,649 Rls. 7,638 $
31 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 6,700 162,276,642 Rls. 5,615 $
32 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 460 146,991,128 Rls. 4,871 $
33 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 265 68,261,575 Rls. 2,262 $
34 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 165 21,117,344 Rls. 700 $
35 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 85167200 دستگاه برشته کردن نان (toaster) الکتروترميک 10 13,792,415 Rls. 457 $
36 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 35 12,669,078 Rls. 420 $
37 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 85165000 فر (oven) ميکروويو 18 11,793,829 Rls. 391 $
38 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 60 8,748,868 Rls. 290 $
39 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 5 5,429,562 Rls. 180 $
40 12 1394 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 5 4,388,016 Rls. 145 $
مجموع کل
582,188,217,218 ريال
مجموع کل
19,489,636 دلار
[1]