آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 19,927,777 1,401,877,783,501 Rls. 47,757,888 $
2 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,406,230 1,094,948,491,455 Rls. 37,683,832 $
3 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 3,698,879 583,948,947,721 Rls. 19,587,437 $
4 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 1,127,314 549,119,533,097 Rls. 18,508,458 $
5 12 1394 شهيدرجايي آلمان 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 65,049,334 488,391,553,312 Rls. 17,283,914 $
6 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 378,420 374,762,247,070 Rls. 12,750,232 $
7 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84138200 بالابرهاي آبگونها 148,841 307,918,259,778 Rls. 10,762,599 $
8 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 63,448 220,454,392,011 Rls. 7,722,038 $
9 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 194,852 211,376,978,970 Rls. 7,324,927 $
10 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 522,380 209,040,230,103 Rls. 6,982,259 $
11 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 499,182 186,990,054,635 Rls. 6,900,680 $
12 12 1394 شهيدرجايي آلمان 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 5,151,613 180,888,561,301 Rls. 6,164,706 $
13 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 4,384,253 179,793,304,705 Rls. 5,961,802 $
14 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 123,263 175,665,474,295 Rls. 5,883,731 $
15 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 384,132 126,234,528,700 Rls. 4,182,759 $
16 12 1394 شهيدرجايي آلمان 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 200,010 116,044,086,531 Rls. 3,933,947 $
17 12 1394 شهيدرجايي آلمان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 1,463,322 115,708,521,350 Rls. 3,947,369 $
18 12 1394 شهيدرجايي آلمان 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 2,595,210 111,759,856,810 Rls. 3,776,814 $
19 12 1394 شهيدرجايي آلمان 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 747,469 100,732,860,473 Rls. 3,414,658 $
20 12 1394 شهيدرجايي آلمان 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 539,852 96,867,389,315 Rls. 3,328,727 $
21 12 1394 شهيدرجايي آلمان 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 79,855 93,248,034,621 Rls. 3,154,214 $
22 12 1394 شهيدرجايي آلمان 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 4,583,141 91,661,346,218 Rls. 3,092,787 $
23 12 1394 شهيدرجايي آلمان 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 346,855 87,584,439,437 Rls. 3,062,674 $
24 12 1394 شهيدرجايي آلمان 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 260,720 82,317,500,000 Rls. 2,733,711 $
25 12 1394 شهيدرجايي آلمان 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 4,756,747 80,852,371,724 Rls. 2,788,433 $
26 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 213,551 76,731,103,816 Rls. 2,643,819 $
27 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84431700 ماشينکآلات چاپ گراور (Gravure) 118,958 71,659,725,000 Rls. 2,374,175 $
28 12 1394 شهيدرجايي آلمان 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 1,520,392 66,379,150,464 Rls. 2,236,267 $
29 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 46,470 63,149,830,418 Rls. 2,231,049 $
30 12 1394 شهيدرجايي آلمان 69029030 آجر ،بلوكه ،چهارگوش نسوز سراميكي که به لحاظ وزني بيش از7 درصدا ماکمترا ز45 درصد ان را الومين تشکيل ميدهد 1,381,699 62,056,597,970 Rls. 2,129,001 $
31 12 1394 شهيدرجايي آلمان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 1,801,648 62,009,406,811 Rls. 2,097,506 $
32 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 79,308 59,536,079,515 Rls. 2,024,906 $
33 12 1394 شهيدرجايي آلمان 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 333,799 58,657,137,917 Rls. 2,030,375 $
34 12 1394 شهيدرجايي آلمان 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 808,000 58,314,701,646 Rls. 1,977,316 $
35 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 128,595 56,023,479,118 Rls. 1,935,580 $
36 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 71,793 55,045,816,663 Rls. 1,859,226 $
37 12 1394 شهيدرجايي آلمان 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 130,500 51,318,381,120 Rls. 1,708,558 $
38 12 1394 شهيدرجايي آلمان 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 846,926 50,382,205,018 Rls. 1,697,206 $
39 12 1394 شهيدرجايي آلمان 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 2,270,452 49,038,730,614 Rls. 1,632,702 $
40 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 68,292 47,062,468,929 Rls. 1,589,584 $
41 12 1394 شهيدرجايي آلمان 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 555,523 46,007,701,400 Rls. 1,559,375 $
42 12 1394 شهيدرجايي آلمان 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 1,431 45,101,626,240 Rls. 1,600,029 $
43 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 36,671 42,942,425,653 Rls. 1,425,772 $
44 12 1394 شهيدرجايي آلمان 85023190 سايرمجموعه مولدها كه با نيروي باد كار كند 660 كيلو ولت بيشتر 189,626 42,899,033,999 Rls. 1,483,499 $
45 12 1394 شهيدرجايي آلمان 40101100 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط بافلز 214,170 39,961,105,852 Rls. 1,408,374 $
46 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 376,802 39,756,236,353 Rls. 1,394,906 $
47 12 1394 شهيدرجايي آلمان 02023010 گوشت را ن ازنوع گاو بي ا ستخوا ن منجمد 278,741 39,385,305,618 Rls. 1,314,842 $
48 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 123,392 38,914,759,507 Rls. 1,301,695 $
49 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 625,610 38,474,068,044 Rls. 1,300,501 $
50 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 112,520 38,199,207,550 Rls. 1,286,793 $
51 12 1394 شهيدرجايي آلمان 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 296,558 37,977,812,338 Rls. 1,311,770 $
52 12 1394 شهيدرجايي آلمان 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 1,033,119 33,524,946,436 Rls. 1,119,733 $
53 12 1394 شهيدرجايي آلمان 68062090 ورميکوليت متورق کف جوش و محصولات معدني متسع همانند حتي مخلوط شده آنها باهم 1,026,138 33,453,326,521 Rls. 1,137,794 $
54 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84281010 آسانسور 188,327 31,477,684,610 Rls. 1,051,313 $
55 12 1394 شهيدرجايي آلمان 86029000 لکوموتيوهاولكوتراكتورها که در جاي ديگري مذکور نباشد;تندرهاي لکوموتيو 66,931 30,656,532,788 Rls. 1,055,830 $
56 12 1394 شهيدرجايي آلمان 87053000 وسايط نقليه آتش نشاني 26,500 29,844,525,912 Rls. 1,020,849 $
57 12 1394 شهيدرجايي آلمان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 252,888 29,525,423,092 Rls. 993,113 $
58 12 1394 شهيدرجايي آلمان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 223,000 29,299,097,902 Rls. 1,000,878 $
59 12 1394 شهيدرجايي آلمان 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 28,312 28,340,954,039 Rls. 981,959 $
60 12 1394 شهيدرجايي آلمان 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 920,000 27,965,345,965 Rls. 936,079 $
61 12 1394 شهيدرجايي آلمان 39191020 شبرنگ به صورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر 40,328 27,557,721,317 Rls. 923,750 $
62 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 52,273 26,779,048,019 Rls. 942,067 $
63 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 14,000 26,306,672,000 Rls. 871,688 $
64 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84351090 ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله کردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب 15,920 25,500,451,957 Rls. 844,917 $
65 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 16,394 25,225,626,528 Rls. 842,117 $
66 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 208,170 24,016,255,767 Rls. 821,278 $
67 12 1394 شهيدرجايي آلمان 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 283,243 23,730,218,621 Rls. 793,884 $
68 12 1394 شهيدرجايي آلمان 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين ) به ا ستثناي لاتکس 247,750 23,311,118,286 Rls. 778,714 $
69 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 336,843 23,088,818,185 Rls. 786,103 $
70 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84283200 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع سطلي(bucket),که درجاي ديگرمذکورنباشد 41,399 22,986,714,397 Rls. 794,014 $
71 12 1394 شهيدرجايي آلمان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 283,754 22,918,723,147 Rls. 775,688 $
72 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 19,110 22,552,275,974 Rls. 816,254 $
73 12 1394 شهيدرجايي آلمان 75071200 لوله ا زآلياژه هاي نيکل 33,750 22,460,564,090 Rls. 755,256 $
74 12 1394 شهيدرجايي آلمان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 596,607 20,838,835,440 Rls. 713,559 $
75 12 1394 شهيدرجايي آلمان 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 891,430 20,800,978,226 Rls. 720,244 $
76 12 1394 شهيدرجايي آلمان 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 1,404,000 20,537,266,739 Rls. 682,789 $
77 12 1394 شهيدرجايي آلمان 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 802,375 20,486,355,568 Rls. 684,004 $
78 12 1394 شهيدرجايي آلمان 21069010 ا ستابيلايزر 198,995 20,439,699,870 Rls. 682,897 $
79 12 1394 شهيدرجايي آلمان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 247,500 20,402,716,741 Rls. 704,153 $
80 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 189,180 20,291,299,349 Rls. 703,468 $
81 12 1394 شهيدرجايي آلمان 73051990 لوله ازآهن يافولا د بامقطع مدور باقطر خارجي بيش از 4/406براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر 228,306 19,989,220,221 Rls. 711,251 $
82 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 51,896 19,938,351,700 Rls. 672,166 $
83 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84791022 فنيشرمستعمل با سال ساخت پنج سال وكمتر،باقدرت بيش از 180اسب بخار 90,240 19,291,213,000 Rls. 646,805 $
84 12 1394 شهيدرجايي آلمان 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 94,552 18,861,331,689 Rls. 636,681 $
85 12 1394 شهيدرجايي آلمان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 220,000 18,443,885,725 Rls. 620,993 $
86 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 178,650 17,930,000,000 Rls. 632,006 $
87 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 45,140 17,814,537,069 Rls. 601,704 $
88 12 1394 شهيدرجايي آلمان 68061000 پشم بدست آمده تفاله مذاب فلزات ا زجوش,ا زصخره, وپشمهاي معدني همانند حتي مخلوط شده باهم بصورت توده, ورق يارول. 170,053 17,672,797,405 Rls. 594,880 $
89 12 1394 شهيدرجايي آلمان 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 57,190 17,532,076,488 Rls. 588,178 $
90 12 1394 شهيدرجايي آلمان 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 464,908 17,498,997,511 Rls. 613,085 $
91 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 33,265 16,965,302,769 Rls. 599,127 $
92 12 1394 شهيدرجايي آلمان 25070010 کائولن 2,951,000 16,506,412,509 Rls. 561,252 $
93 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 231,915 16,495,832,461 Rls. 555,578 $
94 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 15,849 16,412,707,612 Rls. 589,310 $
95 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 25,600 16,170,000,000 Rls. 569,968 $
96 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 20,705 16,048,010,330 Rls. 564,494 $
97 12 1394 شهيدرجايي آلمان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 83,616 15,976,342,558 Rls. 535,877 $
98 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 33,489 15,893,960,247 Rls. 558,114 $
99 12 1394 شهيدرجايي آلمان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 308,200 15,389,381,897 Rls. 522,953 $
100 12 1394 شهيدرجايي آلمان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 41,822 14,883,837,278 Rls. 525,838 $
مجموع کل
9,685,204,240,656 ريال
مجموع کل
331,080,071 دلار