آمار کل " واردات از" کشور (اردن) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي اردن 24031900 ساير تنباكوي سيگار غيرمذكور 415,618 39,006,888,394 Rls. 1,297,252 $
2 12 1394 شهيدرجايي اردن 28261200 فلوئورورهااز آلومينيوم 1,008,000 32,030,941,526 Rls. 1,069,356 $
3 12 1394 شهيدرجايي اردن 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 462,249 28,837,634,160 Rls. 963,784 $
4 12 1394 شهيدرجايي اردن 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 419,975 26,092,712,153 Rls. 876,898 $
5 12 1394 شهيدرجايي اردن 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 404,601 14,659,160,794 Rls. 487,786 $
6 12 1394 شهيدرجايي اردن 31043000 سولفات پتاسيم 526,640 10,493,068,773 Rls. 354,899 $
7 12 1394 شهيدرجايي اردن 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 29,700 5,426,688,960 Rls. 181,149 $
8 12 1394 شهيدرجايي اردن 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 85,182 5,070,615,874 Rls. 173,390 $
9 12 1394 شهيدرجايي اردن 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 138,580 3,718,351,978 Rls. 124,318 $
10 12 1394 شهيدرجايي اردن 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 210,220 3,437,669,858 Rls. 117,473 $
11 12 1394 شهيدرجايي اردن 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 18,202 3,286,881,502 Rls. 110,074 $
12 12 1394 شهيدرجايي اردن 31056000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي دو عنصر حاصلخيزكننده فسفر و پتاسيم 44,975 3,107,108,599 Rls. 104,203 $
13 12 1394 شهيدرجايي اردن 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 80,000 3,016,086,250 Rls. 100,681 $
14 12 1394 شهيدرجايي اردن 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 13,396 2,036,745,207 Rls. 68,613 $
15 12 1394 شهيدرجايي اردن 31022900 ا ملاح مضاعف ومخلوطهاي سولفات آمونيوم ونيترا ت آمونيوم 12,000 1,609,058,200 Rls. 53,887 $
16 12 1394 شهيدرجايي اردن 32121000 ورقهکهاي داغکزني 16,025 958,490,964 Rls. 32,646 $
17 12 1394 شهيدرجايي اردن 31054000 دي هيدروژنواورتو فسفات آمونيوم (فسفات مونو آمونيك) حتي به صورت مخلوط با هيدروژنواورتوفسفات دي آمونيوم (فسفات دي آمونيك) 22,000 929,439,760 Rls. 33,242 $
18 12 1394 شهيدرجايي اردن 31029000 ساير کودهايمعدني يا شيميائي، ا زوته، همچنين مخلوطکهاي غيرمذكور در شمارهکهاي فرعي قبلي 22,656 490,309,200 Rls. 16,360 $
مجموع کل
184,207,852,153 ريال
مجموع کل
6,166,011 دلار
[1]