آمار کل " واردات از" کشور (اروگوئه) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي اروگوئه 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 33,000,000 560,246,319,600 Rls. 18,605,417 $
2 12 1394 شهيدرجايي اروگوئه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 5,990,174 109,355,035,484 Rls. 3,808,730 $
3 12 1394 شهيدرجايي اروگوئه 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 194,182 42,835,260,186 Rls. 1,448,263 $
4 12 1394 شهيدرجايي اروگوئه 51052100 پشم شانه زده بصورت توده. 162,045 37,325,891,749 Rls. 1,252,178 $
مجموع کل
749,762,507,019 ريال
مجموع کل
25,114,588 دلار
[1]