آمار کل " واردات از" کشور (اندونزي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 31,776,679 821,014,022,078 Rls. 27,803,144 $
2 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 27,354,537 289,483,751,079 Rls. 9,767,973 $
3 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 12,499,983 260,103,291,429 Rls. 9,134,516 $
4 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 20,202,979 198,451,795,823 Rls. 6,743,854 $
5 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 8,567,464 187,065,164,075 Rls. 6,197,063 $
6 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,262,181 122,675,169,076 Rls. 4,164,701 $
7 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 3,390,675 81,557,331,896 Rls. 2,743,437 $
8 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 1,224,960 57,436,815,736 Rls. 1,916,569 $
9 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 760,720 55,707,576,567 Rls. 1,875,454 $
10 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 2,070,446 53,256,218,878 Rls. 1,795,798 $
11 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 2,073,679 45,550,982,561 Rls. 1,527,691 $
12 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 681,567 38,270,756,489 Rls. 1,286,641 $
13 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 29224100 ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات 774,000 35,594,599,853 Rls. 1,193,054 $
14 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 1,287,348 35,187,714,954 Rls. 1,180,398 $
15 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 2,054,344 35,058,500,849 Rls. 1,169,437 $
16 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 977,400 30,528,041,483 Rls. 1,031,892 $
17 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 48092000 کاغذهاي خودکپي,بصورت رول ياورق 796,226 30,061,252,972 Rls. 1,021,802 $
18 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 27101940 روغن پايه معدني 800,100 26,322,424,015 Rls. 872,946 $
19 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 38231100 اسيد استئاريك 863,000 24,825,887,716 Rls. 847,880 $
20 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 427,500 23,600,859,390 Rls. 810,931 $
21 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 1,094,054 22,241,950,418 Rls. 743,127 $
22 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 993,143 20,610,043,283 Rls. 708,790 $
23 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 15132919 ----روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غيراز استئارين وپالم كرنل استئارين 698,555 20,235,730,543 Rls. 675,605 $
24 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 1,126,576 19,060,422,644 Rls. 638,302 $
25 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 15131100 روغن خام نارگيل (کپرا ) 448,400 18,086,678,801 Rls. 617,438 $
26 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 55092200 نخ چندلاياکابله, دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, پلي استر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 287,294 16,132,002,518 Rls. 547,548 $
27 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 44081000 ورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا,وسايرچوبهائيکه به درا زا ا ره شده ,که ضخامت آن ا ز 6mm بيشتر نباشد ,کاج 191,980 15,035,683,456 Rls. 521,588 $
28 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 29054500 گليسرول 522,000 12,747,008,640 Rls. 427,206 $
29 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 48059110 ساير کاغذ هاي توليد شده ا ز حدا قل 20%خميربکر(virgin pulp) به وزن حداكثر 150گرم درمترمربع 593,771 12,258,675,430 Rls. 409,032 $
30 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 164,000 11,297,865,900 Rls. 385,327 $
31 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 44089000 سايرورقهاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 95,590 8,540,258,780 Rls. 287,118 $
32 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 451,349 8,502,671,011 Rls. 282,704 $
33 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 302,092 8,502,497,004 Rls. 283,871 $
34 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 199,500 8,108,332,476 Rls. 281,178 $
35 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از5ميلمترليكن نه بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 750,360 8,106,983,006 Rls. 285,166 $
36 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 204,747 7,370,304,045 Rls. 246,999 $
37 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده ، غير ازرديف 09061110 77,000 4,667,248,530 Rls. 155,125 $
38 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 44083100 ورق هاي روکش وورق هاي لائي براي تخته هاي چندلا،بضخامت حدا کثر6ميليمترازتيره زهرالشتاي قرمزتيره،روشن،باكائو 47,774 4,496,812,236 Rls. 154,160 $
39 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 110,800 4,446,360,000 Rls. 147,582 $
40 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 90181940 دستگاه سنجش فشار خون از نوع غير ديجيتالي يا بدون گوشي 7,714 4,352,235,176 Rls. 147,231 $
41 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 48089000 سايرکاغذهاومقواهاي موج دا رشده, کرپ شده, چين دا ر,دا غ زده, نقش برجسته ياسورا خ شده, بصورت رول.ياورق 49,875 4,086,040,648 Rls. 137,072 $
42 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 76051900 مفتول ا زآلومينيوم،غيرممزوج بابزرگترين سطح مقطع عرضي7ميليمترياکمتر. 44,000 3,929,253,240 Rls. 132,445 $
43 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 48211000 ا نوا ع برچسب ا زکاغذ يامقوا , چاپ شده 3,956 3,830,559,372 Rls. 127,193 $
44 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 48064000 کاغذشيشه نماوسايرکاغذهاي برا ق شده شفاف يانيمه شفاف, بشکل رول ياورق, غيرمذکوردرجاي ديگر 72,912 3,820,125,337 Rls. 130,981 $
45 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 55095100 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باا لياف غيريکسره مصنوعي,غيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 65,863 3,675,165,070 Rls. 130,062 $
46 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 38061000 كولوفان؛ و اسيدهاي رزيني 153,600 3,563,520,576 Rls. 118,272 $
47 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تكيه گاههاي وهمانندا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا, برا ي پيچيدن نخهاي نسجي 121,363 3,514,697,265 Rls. 117,455 $
48 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 48059390 ساير کاغذها ومقوا هاي قشرنزده و ا ندود نشده غيرمذکوربوزن 225gيا بيشتر 149,675 3,362,097,150 Rls. 112,257 $
49 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 92099100 ا جزا ء و قطعات و متفرعات پيانو 22,702 3,354,803,302 Rls. 114,072 $
50 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 65,863 3,303,936,268 Rls. 116,925 $
51 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 13,200 2,966,292,490 Rls. 99,712 $
52 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,050 2,938,342,400 Rls. 97,290 $
53 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 08011200 نارگيل در قسمت دروني پوسته 184,130 2,840,323,189 Rls. 94,806 $
54 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 48026900 سايرکاغذومقوا هابابيش ا ز10%ا لياف مکانيکي يا شيميايي - مکانيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 101,157 2,678,616,263 Rls. 90,123 $
55 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 55039000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, که درجاي ديگرگفته نشده, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 75,612 2,629,897,354 Rls. 93,071 $
56 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 48,351 2,482,283,256 Rls. 82,742 $
57 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 20,982 2,153,932,388 Rls. 71,339 $
58 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 33,076 2,032,440,573 Rls. 70,469 $
59 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 34012030 صابون چيپس 80,000 1,943,154,311 Rls. 65,704 $
60 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 20,281 1,837,500,990 Rls. 65,028 $
61 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 48045100 سايرکاغذهاي کرا فت سفيدنشده ومقوا ي کرا فت سفيدنشده به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم 75,221 1,688,489,977 Rls. 59,755 $
62 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 44083900 ورق هاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا,بضخامت حدا کثرmm6ا زچوبهاي گرمسيري مذکوردرياد 9,120 1,521,505,706 Rls. 52,276 $
63 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 48045900 سايرکاغذومقواها ي کرا فت به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم که درجاي ديگرمذکور نباشد 150,933 1,514,928,262 Rls. 53,522 $
64 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 49,980 1,357,047,510 Rls. 45,301 $
65 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 17,939 1,310,312,020 Rls. 43,741 $
66 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 12,471 1,304,551,930 Rls. 45,062 $
67 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 48062000 کاغذ غيرقابل نفوذ درمقابل چربي به شکل رول يا ورق 25,000 1,188,114,039 Rls. 40,189 $
68 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 25070010 کائولن 220,000 1,120,204,800 Rls. 37,400 $
69 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 32082070 ورني و روغن چاپ عکس برگردا ن روي چيني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 11,395 1,090,960,051 Rls. 37,605 $
70 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 68079000 سايرا شياساخته شده ا زا سفالت ياا زموا د همانندغيرمذکوردرجاي ديگر 72,000 1,084,192,518 Rls. 39,436 $
71 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,677 1,072,833,659 Rls. 36,330 $
72 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 15,000 1,056,335,000 Rls. 35,000 $
73 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 87141940 چرخ کامل ، طوقه ، پره براي موتورسيكلتها 21,937 978,520,500 Rls. 32,650 $
74 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 16,552 945,913,166 Rls. 31,580 $
75 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 6,931 858,680,832 Rls. 31,496 $
76 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 3,917 842,158,768 Rls. 29,685 $
77 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 16,790 831,078,476 Rls. 27,740 $
78 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 2,000 818,000,000 Rls. 29,420 $
79 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 40,000 722,784,000 Rls. 24,000 $
80 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 43,200 684,303,619 Rls. 22,929 $
81 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 48081000 کاغذومقوا ي موج دا ر حتي سورا خ شده بصورت رول ياورق 13,560 636,476,735 Rls. 21,165 $
82 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 8,429 443,848,931 Rls. 16,187 $
83 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 7,608 428,300,001 Rls. 14,850 $
84 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 28,000 400,000,000 Rls. 14,242 $
85 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 38029010 خاك رنگبر 34,000 363,150,720 Rls. 12,060 $
86 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 6,441 292,366,813 Rls. 10,263 $
87 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 32062090 ساير پيگمان ها وفرآورده ها براساس تركيبات كروم بجز گرانول مستربچ 2,000 263,869,018 Rls. 8,806 $
88 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 44189000 مصنوعات نجاري و قطعات چوب بست برا ي ساختمان ا زچوب غيرمذکوردرجاي ديگر 15,800 256,493,304 Rls. 8,563 $
89 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 3,352 209,500,000 Rls. 7,383 $
90 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 67041900 ريش, ا بروومژه مصنوعي,غيره, ا زا لياف سنتتيک. 1,703 122,570,500 Rls. 4,061 $
91 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 452 81,822,272 Rls. 2,713 $
92 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 403 43,427,803 Rls. 1,531 $
93 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 152 8,047,640 Rls. 294 $
94 12 1394 شهيدرجايي اندونزي 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 4 4,763,272 Rls. 165 $
مجموع کل
2,773,040,454,100 ريال
مجموع کل
93,974,695 دلار
[1]