آمار کل " واردات از" کشور (انگلستان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 21069080 کمكمل غذايي، 45,308 61,529,991,053 Rls. 2,046,492 $
2 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 25070010 کائولن 2,800,000 19,287,949,620 Rls. 652,345 $
3 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 29037800 ساير مشتقات پر هالوژنه 29,680 7,324,857,905 Rls. 255,083 $
4 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 52,160 7,030,867,360 Rls. 241,580 $
5 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 950,000 4,397,320,751 Rls. 146,614 $
6 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 48,382 4,317,044,060 Rls. 144,500 $
7 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 25,290 4,293,108,000 Rls. 151,673 $
8 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 84451100 ماشين هاي حلاجي(Cardingmachines ) 34,209 3,780,289,212 Rls. 125,262 $
9 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 14,880 3,777,146,819 Rls. 126,052 $
10 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 34,000 3,536,343,750 Rls. 125,149 $
11 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 84138200 بالابرهاي آبگونها 9,880 3,446,962,736 Rls. 114,987 $
12 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 14,926 3,363,376,500 Rls. 111,444 $
13 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 14,065 2,802,654,231 Rls. 93,629 $
14 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 17,721 2,771,167,131 Rls. 93,183 $
15 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 120,740 2,742,158,210 Rls. 90,932 $
16 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 84136030 تلمبه هاي حلزوني 11,320 2,687,356,201 Rls. 90,903 $
17 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 3,258 2,637,517,590 Rls. 87,390 $
18 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 37039000 کاغذ,مقوا و موا دنسجي عکاسي,حساس شده, عکسبردا ري نشده که درجاي ديگرمذکورنباشد 11,310 2,583,813,418 Rls. 86,251 $
19 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 31056000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي دو عنصر حاصلخيزكننده فسفر و پتاسيم 35,662 2,234,253,047 Rls. 74,705 $
20 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 48084000 كاغذ كرافت ، كرپ شده يا چين دار شده ،کحتي نقش برجسته يا سوراخ شده 24,628 2,227,767,208 Rls. 74,316 $
21 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 3,284 2,088,515,760 Rls. 69,722 $
22 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 40,000 1,643,500,000 Rls. 57,931 $
23 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 39,026 1,436,100,011 Rls. 48,544 $
24 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 19,423 1,291,060,673 Rls. 45,690 $
25 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 40093200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط باموا دنسجي بالوا زم وملحقات 1,480 1,249,601,292 Rls. 42,262 $
26 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 9,000 1,137,959,388 Rls. 37,732 $
27 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 38237010 ا لکلهاي چرب ا توکسيله 6,000 611,436,420 Rls. 20,410 $
28 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 4,173 500,472,168 Rls. 16,709 $
29 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 5,000 393,468,636 Rls. 13,806 $
30 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 432 147,671,126 Rls. 4,945 $
31 12 1394 شهيدرجايي انگلستان 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 20 2,296,474 Rls. 77 $
مجموع کل
157,274,026,749 ريال
مجموع کل
5,290,319 دلار
[1]