آمار کل " واردات از" کشور (ايالات متحده آمريكا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 10,468,259 285,887,031,998 Rls. 9,542,214 $
2 12 1394 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 21069080 کمكمل غذايي، 37,302 43,655,019,991 Rls. 1,446,616 $
3 12 1394 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 21,000 30,304,736,000 Rls. 1,004,000 $
4 12 1394 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 866,550 18,513,280,346 Rls. 634,510 $
5 12 1394 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 47042100 خميرچوب شيميائي آماده شدهباسولفيت, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده, سفيدشده تيره كاج 676,671 18,413,316,211 Rls. 613,161 $
6 12 1394 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 136,500 15,029,040,047 Rls. 501,687 $
7 12 1394 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 39199020 شبرنگ غيرمذكور درجاي ديگر 25,308 14,249,653,831 Rls. 479,705 $
8 12 1394 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 29329990 ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920 18,000 13,353,412,000 Rls. 445,753 $
9 12 1394 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 9,617 9,064,129,677 Rls. 300,545 $
10 12 1394 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 7,348 7,079,124,907 Rls. 238,274 $
11 12 1394 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 23,236 4,993,256,726 Rls. 166,681 $
12 12 1394 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 78,000 4,986,384,000 Rls. 166,340 $
13 12 1394 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 35029000 آلبومين (غيرا زآلبومين تخم پرندگان ،آلبومين شيرولاكتوسرم ) ,آلبومينات ها ومشتقات آلبومين 18,000 3,579,364,080 Rls. 118,896 $
14 12 1394 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 15,600 3,087,703,300 Rls. 103,061 $
15 12 1394 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 35022000 آلبومين شير، همچنين تغليظ شدهکها از دو يا چند پروتئين آبکپنير (لاكتوسرم) 20,160 2,700,699,320 Rls. 90,174 $
16 12 1394 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 13,032 2,670,941,498 Rls. 88,747 $
17 12 1394 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 1,987 1,780,770,558 Rls. 59,046 $
18 12 1394 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 180 1,235,456,968 Rls. 41,244 $
19 12 1394 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بيکآب (Anhydre)، محاسبهکشده براساس ماده خشك باشد 9,000 1,051,860,638 Rls. 35,404 $
20 12 1394 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 16,200 869,098,420 Rls. 29,013 $
21 12 1394 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 235 839,599,868 Rls. 28,029 $
22 12 1394 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 640 692,160,500 Rls. 23,107 $
23 12 1394 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 280 681,546,308 Rls. 22,752 $
24 12 1394 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 10,000 616,446,200 Rls. 20,578 $
25 12 1394 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 8,000 495,158,751 Rls. 16,530 $
26 12 1394 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 1,000 302,000,000 Rls. 10,215 $
27 12 1394 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 19,937 295,256,610 Rls. 9,790 $
28 12 1394 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 55 279,718,266 Rls. 9,338 $
29 12 1394 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 90 236,035,310 Rls. 7,880 $
30 12 1394 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 87 169,270,019 Rls. 5,669 $
31 12 1394 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 500 128,109,400 Rls. 4,277 $
32 12 1394 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 87 73,864,910 Rls. 2,474 $
33 12 1394 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 174 70,663,798 Rls. 2,367 $
34 12 1394 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 135 60,740,000 Rls. 2,044 $
35 12 1394 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 87 43,020,551 Rls. 1,441 $
36 12 1394 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 87 40,028,857 Rls. 1,341 $
37 12 1394 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 90278010 دستگاه PH متر 174 35,137,439 Rls. 1,177 $
38 12 1394 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 87 8,765,661 Rls. 294 $
39 12 1394 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 87 5,624,383 Rls. 188 $
40 12 1394 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 84141000 - تلمبه هاي خلاء 87 3,231,028 Rls. 108 $
41 12 1394 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 87 1,495,846 Rls. 50 $
42 12 1394 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 78 897,508 Rls. 30 $
مجموع کل
487,583,051,726 ريال
مجموع کل
16,274,747 دلار
[1]