آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 3,881,803 909,605,603,256 Rls. 30,777,079 $
2 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 1,398,888 426,771,053,320 Rls. 14,706,899 $
3 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 452,064 404,375,553,323 Rls. 14,306,442 $
4 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,511,829 391,310,289,611 Rls. 13,391,471 $
5 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,800,304 366,167,462,456 Rls. 12,217,251 $
6 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 1,998,990 337,662,793,175 Rls. 11,439,071 $
7 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 78,992 187,764,202,402 Rls. 6,269,046 $
8 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 166,675 182,093,936,589 Rls. 6,537,214 $
9 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 220,080 169,477,870,232 Rls. 6,386,555 $
10 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 1,056,381 159,146,446,657 Rls. 5,392,427 $
11 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 32081040 لاک عايق ا لکترونيکي براساس پلي استرها 1,034,820 112,917,238,638 Rls. 3,813,989 $
12 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 235,023 108,727,863,265 Rls. 3,638,676 $
13 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 4,152,261 105,886,345,657 Rls. 3,580,760 $
14 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 157,435 98,155,831,090 Rls. 3,480,554 $
15 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 162,611 86,018,304,021 Rls. 2,917,187 $
16 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 90278010 دستگاه PH متر 52,580 84,670,000,000 Rls. 2,876,117 $
17 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 79,180 81,939,353,402 Rls. 2,726,215 $
18 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 890,048 81,558,786,168 Rls. 2,726,377 $
19 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 139,084 73,559,749,614 Rls. 2,444,045 $
20 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 264,200 69,678,414,394 Rls. 2,325,327 $
21 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 87019030 --- تراكتور كشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار 247,026 69,416,104,506 Rls. 2,437,077 $
22 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84641000 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 456,382 68,833,297,208 Rls. 2,378,972 $
23 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 14,503 68,503,694,803 Rls. 2,271,038 $
24 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 98870110 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل تا 30% 190,400 58,750,652,637 Rls. 2,043,911 $
25 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 71,840 57,893,073,234 Rls. 1,967,241 $
26 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 166,701 57,772,572,576 Rls. 1,959,290 $
27 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 269,882 55,724,175,840 Rls. 1,934,838 $
28 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 44119410 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 5,874,488 55,340,296,712 Rls. 1,894,150 $
29 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84431700 ماشينکآلات چاپ گراور (Gravure) 81,960 55,159,440,000 Rls. 1,832,235 $
30 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 325,421 54,373,620,432 Rls. 1,854,384 $
31 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84201000 ماشين هاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن (غيرا زآنهائيکه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 98,000 53,256,354,475 Rls. 1,764,449 $
32 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 706,204 52,305,224,691 Rls. 1,761,822 $
33 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 79,730 51,109,264,958 Rls. 1,791,650 $
34 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84243090 سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 123,601 50,412,944,252 Rls. 1,707,683 $
35 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 945,946 45,748,993,110 Rls. 1,559,460 $
36 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 90322000 مانوستات 96,089 44,274,534,606 Rls. 1,530,457 $
37 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 54,858 42,142,574,776 Rls. 1,409,416 $
38 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 112,113 41,730,676,891 Rls. 1,400,428 $
39 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 168,757 41,371,318,585 Rls. 1,414,114 $
40 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 87053000 وسايط نقليه آتش نشاني 65,400 40,175,374,000 Rls. 1,348,959 $
41 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 315,570 39,505,072,006 Rls. 1,309,141 $
42 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 38,581 39,023,798,763 Rls. 1,344,803 $
43 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 113,102 38,140,505,000 Rls. 1,266,453 $
44 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 108,700 37,879,179,234 Rls. 1,281,304 $
45 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84818035 شيرمخصوص ا جاق گاز 43,873 37,537,161,610 Rls. 1,278,837 $
46 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 30033990 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نسولين که حاوي آنتي بيوتيک نبوده وتوليددا خلي ندا رند 64,001 37,398,478,104 Rls. 1,251,115 $
47 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 73,432 36,611,121,000 Rls. 1,221,887 $
48 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 56,316 35,936,793,815 Rls. 1,239,404 $
49 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 971,843 35,911,504,792 Rls. 1,208,384 $
50 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 898,000 35,371,573,129 Rls. 1,200,045 $
51 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 186,876 33,808,587,500 Rls. 1,140,157 $
52 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 11,272 33,592,735,974 Rls. 1,186,813 $
53 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 338,365 31,583,164,246 Rls. 1,079,107 $
54 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 758,756 31,017,960,990 Rls. 1,058,853 $
55 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 175,430 30,563,295,500 Rls. 1,079,784 $
56 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 462,322 30,334,956,627 Rls. 1,022,184 $
57 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 448,462 28,590,547,718 Rls. 965,053 $
58 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 28364000 کربنات هاي پتاسيم 648,000 28,158,896,569 Rls. 950,618 $
59 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 10,940 28,036,261,469 Rls. 929,302 $
60 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 37,415 27,007,520,000 Rls. 896,426 $
61 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 70,000 26,160,821,000 Rls. 880,539 $
62 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 202,358 25,931,294,655 Rls. 867,580 $
63 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 73045190 سايرلوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زفولادممزوج سردکشيده ياسردنورشده باسطح مقطع مدور 148,800 25,767,560,000 Rls. 855,610 $
64 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 216,121 25,642,528,539 Rls. 859,625 $
65 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84281010 آسانسور 155,545 25,005,930,601 Rls. 843,077 $
66 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 64,454 24,670,465,606 Rls. 834,436 $
67 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 75071200 لوله ا زآلياژه هاي نيکل 12,394 24,272,510,196 Rls. 812,860 $
68 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 1,195,800 24,233,997,129 Rls. 822,342 $
69 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 35,000 23,715,585,000 Rls. 787,998 $
70 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيکي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 246,407 23,514,707,210 Rls. 793,095 $
71 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 20,580 22,730,000,000 Rls. 807,460 $
72 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 26151000 سنگ زير کونيوم وکنسانتره هاي آن 550,000 22,150,553,860 Rls. 751,737 $
73 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 84,180 22,047,295,492 Rls. 739,592 $
74 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 77,001 21,935,596,727 Rls. 740,710 $
75 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 53,965 21,763,574,053 Rls. 740,500 $
76 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 223,162 21,118,819,460 Rls. 706,196 $
77 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 72125000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmآبکاري ياا ندودشده باساير مواد غيرمذکور 591,732 21,021,522,155 Rls. 707,353 $
78 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 9,404 21,009,780,000 Rls. 698,092 $
79 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 90,000 20,003,034,932 Rls. 679,880 $
80 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 377,718 19,897,618,126 Rls. 676,430 $
81 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 307,542 19,472,741,000 Rls. 660,022 $
82 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 331,720 19,229,791,931 Rls. 658,521 $
83 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 31,637 19,146,410,717 Rls. 637,950 $
84 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 119,424 19,141,624,098 Rls. 641,682 $
85 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 138,124 18,981,848,635 Rls. 640,338 $
86 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84295121 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از 270اسب بخار 54,590 18,629,622,690 Rls. 643,510 $
87 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 14,950 18,560,076,567 Rls. 648,727 $
88 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 198,916 18,296,629,154 Rls. 615,556 $
89 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 77,108 18,143,388,518 Rls. 617,669 $
90 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 36,128 17,893,042,900 Rls. 592,458 $
91 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 484,000 17,660,892,101 Rls. 612,587 $
92 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 16,754 17,534,482,693 Rls. 616,816 $
93 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 67,998 17,332,949,510 Rls. 583,216 $
94 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 124,668 17,207,177,710 Rls. 583,450 $
95 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 90183914 ست سرم وخون (blood set&infusion set 21,606 17,037,941,970 Rls. 568,785 $
96 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 70071190 شيشه ا يمني آب دا ده دراندازه وشكل مناسب برا ي نصب در هوا پيما- فضا پيما يا کشتي غيرمذکوردرجاي ديگر 123,159 16,753,814,589 Rls. 570,146 $
97 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 318,487 16,274,779,595 Rls. 557,540 $
98 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84305000 ساير ماشين آلات قادر به حرکت بدون نيروي محرکه خارجي ( خودرو ) 40,300 16,202,085,633 Rls. 573,383 $
99 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 12,659 16,161,310,250 Rls. 535,448 $
100 12 1394 شهيدرجايي ايتاليا 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 30,749 15,889,153,166 Rls. 561,355 $
مجموع کل
6,995,933,357,775 ريال
مجموع کل
238,848,218 دلار