آمار کل " واردات از" کشور (بحرين) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي بحرين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 231,072,993 961,430,845,547 Rls. 33,316,371 $
2 12 1394 شهيدرجايي بحرين 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 63,199,760 811,432,557,272 Rls. 29,592,173 $
3 12 1394 شهيدرجايي بحرين 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,080,940 43,982,892,982 Rls. 1,459,868 $
4 12 1394 شهيدرجايي بحرين 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 243,449 10,475,655,200 Rls. 361,853 $
5 12 1394 شهيدرجايي بحرين 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 201,280 7,972,479,029 Rls. 266,817 $
6 12 1394 شهيدرجايي بحرين 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 7,074 7,826,617,796 Rls. 270,349 $
7 12 1394 شهيدرجايي بحرين 31051020 کودهاي ميکرومعدني دربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 91,000 3,645,708,901 Rls. 123,150 $
8 12 1394 شهيدرجايي بحرين 28181000 کوروندوم مصنوعي ,حتي باساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 162,000 3,436,903,733 Rls. 114,318 $
9 12 1394 شهيدرجايي بحرين 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 200,000 2,517,060,000 Rls. 84,000 $
10 12 1394 شهيدرجايي بحرين 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 201,673 2,452,330,391 Rls. 83,168 $
11 12 1394 شهيدرجايي بحرين 27101940 روغن پايه معدني 20,000 710,170,500 Rls. 23,700 $
12 12 1394 شهيدرجايي بحرين 38123010 آنتي ا کسيدا نها 3,500 442,702,160 Rls. 15,048 $
13 12 1394 شهيدرجايي بحرين 03023900 ساير ماهي هاي تن , تازه يا سرد کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,400 227,106,180 Rls. 7,938 $
14 12 1394 شهيدرجايي بحرين 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 6,927 70,823,424 Rls. 2,352 $
15 12 1394 شهيدرجايي بحرين 29189990 ---سايرا سيدهاي کربوکسيليک عامل آلوئيد ياستن ولي بدون عامل اكسيژنه ديگر ،انيدريوها،....ومشتقات آنهاغير مذكور . 250 31,935,900 Rls. 1,128 $
مجموع کل
1,856,655,789,016 ريال
مجموع کل
65,722,235 دلار
[1]