آمار کل " واردات از" کشور (برزيل) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 47,421,556 5,949,031,777,299 Rls. 200,244,274 $
2 12 1394 شهيدرجايي برزيل 02023010 گوشت را ن ازنوع گاو بي ا ستخوا ن منجمد 5,645,708 730,523,556,713 Rls. 24,404,815 $
3 12 1394 شهيدرجايي برزيل 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 23,000,000 597,726,932,840 Rls. 20,475,674 $
4 12 1394 شهيدرجايي برزيل 02012030 گوشت سردست و سينه از نوع گاو باا ستخوا ن تازه ياسرد كرده 3,308,858 414,819,688,862 Rls. 14,024,830 $
5 12 1394 شهيدرجايي برزيل 20230900 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 1,229,163 152,863,167,806 Rls. 5,064,466 $
6 12 1394 شهيدرجايي برزيل 02023030 گوشت سردست و سينه از نوع گاو باا ستخوا ن تازه ياسرد كرده 900,406 103,041,925,663 Rls. 3,434,614 $
7 12 1394 شهيدرجايي برزيل 02012010 گوشت ران گاو از نوع با ا ستخوا ن تازه ياسردكرده 628,384 80,766,026,042 Rls. 2,713,148 $
8 12 1394 شهيدرجايي برزيل 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 37,550 74,185,754,600 Rls. 2,463,334 $
9 12 1394 شهيدرجايي برزيل 02022030 گوشت سردست وسينه گاو از نوع باا ستخوا ن منجمد 531,322 59,892,310,836 Rls. 1,983,206 $
10 12 1394 شهيدرجايي برزيل 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 239,031 30,170,938,421 Rls. 1,030,280 $
11 12 1394 شهيدرجايي برزيل 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 590,066 20,678,233,802 Rls. 694,005 $
12 12 1394 شهيدرجايي برزيل 84335980 ماشين برداشت نيشكر 31,740 16,305,730,000 Rls. 540,050 $
13 12 1394 شهيدرجايي برزيل 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 549,362 12,134,846,726 Rls. 401,657 $
14 12 1394 شهيدرجايي برزيل 02033030 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 100,059 11,464,873,607 Rls. 379,878 $
15 12 1394 شهيدرجايي برزيل 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 30,097 8,845,388,460 Rls. 298,669 $
16 12 1394 شهيدرجايي برزيل 03046100 تيلاپيا (Oreochromis spp)فيله منجمد 70,680 8,223,000,000 Rls. 286,618 $
17 12 1394 شهيدرجايي برزيل 02022010 گوشت را ن از نوع گاو باا ستخوا ن منجمد 52,910 6,806,100,000 Rls. 227,203 $
18 12 1394 شهيدرجايي برزيل 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 40,000 5,553,570,057 Rls. 189,154 $
19 12 1394 شهيدرجايي برزيل 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 50,750 5,487,759,281 Rls. 186,281 $
20 12 1394 شهيدرجايي برزيل 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 257,864 5,160,388,342 Rls. 175,775 $
21 12 1394 شهيدرجايي برزيل 24013000 آخال توتون و تنباکو 297,000 5,004,871,740 Rls. 165,829 $
22 12 1394 شهيدرجايي برزيل 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 220 4,814,526,311 Rls. 166,305 $
23 12 1394 شهيدرجايي برزيل 39023090 سايرکوپليمرهاي پروپيلن به ا شکال ا بتدا يي به غير ا ز گريدلوله وفيلم 36,774 4,569,831,268 Rls. 151,404 $
24 12 1394 شهيدرجايي برزيل 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 176,160 4,132,440,570 Rls. 137,402 $
25 12 1394 شهيدرجايي برزيل 23099020 افزودني هاي خوراك ابزيان 24,750 3,224,000,000 Rls. 113,641 $
26 12 1394 شهيدرجايي برزيل 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 104,750 2,845,953,894 Rls. 94,830 $
27 12 1394 شهيدرجايي برزيل 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 126,760 2,819,500,000 Rls. 95,147 $
28 12 1394 شهيدرجايي برزيل 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 18,387 2,340,618,720 Rls. 77,555 $
29 12 1394 شهيدرجايي برزيل 28209000 سايرا کسيدهاي منگنز(باستثناي دي ا کسيدمنگنز) 81,000 2,306,672,760 Rls. 76,562 $
30 12 1394 شهيدرجايي برزيل 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 99,664 2,285,973,235 Rls. 75,745 $
31 12 1394 شهيدرجايي برزيل 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 355,788 2,260,425,373 Rls. 75,456 $
32 12 1394 شهيدرجايي برزيل 84068200 توربينهاي بخار(غيرا زآنهائيکه برا ي وسايل نقليه آبي بکارميرود)بقدرت حدا کثر40مگاوا ت 5,180 2,036,552,400 Rls. 67,451 $
33 12 1394 شهيدرجايي برزيل 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 5,072 1,995,001,050 Rls. 66,307 $
34 12 1394 شهيدرجايي برزيل 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 3,604 1,878,420,096 Rls. 62,214 $
35 12 1394 شهيدرجايي برزيل 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 339,910 1,847,220,500 Rls. 61,312 $
36 12 1394 شهيدرجايي برزيل 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 5,027 1,826,474,001 Rls. 60,943 $
37 12 1394 شهيدرجايي برزيل 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 5,685 1,787,767,727 Rls. 59,339 $
38 12 1394 شهيدرجايي برزيل 32021000 مواد دباغي آلي سنتتيك 32,379 1,603,474,701 Rls. 55,403 $
39 12 1394 شهيدرجايي برزيل 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 19,200 1,511,777,280 Rls. 50,127 $
40 12 1394 شهيدرجايي برزيل 29055900 ساير مشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه الکل هاي غيرحلقوي غير از اتکلرووينول 9,200 1,475,140,052 Rls. 49,221 $
41 12 1394 شهيدرجايي برزيل 29231020 كولين كلرايد 60 درصد پودر 51,000 1,256,179,272 Rls. 41,936 $
42 12 1394 شهيدرجايي برزيل 32072090 ترکيبات زجاجي وفرآورده هاي همانند به غيراز لعاب ها 8,720 1,243,933,112 Rls. 41,219 $
43 12 1394 شهيدرجايي برزيل 71049090 سايرسنگهاي سنيتيک يادوباره ساخته شده گرا نبهايانيمه گرانبهاي درجه بندي نشده غير مذكور كارشده بجزفيروزه مصنوعي غيرازشماره 71042090 20,566 1,241,435,073 Rls. 41,133 $
44 12 1394 شهيدرجايي برزيل 35040000 پپتونکها و مشتقات آنها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آنها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم. 5,000 1,079,128,699 Rls. 38,038 $
45 12 1394 شهيدرجايي برزيل 29232010 لستينکها 32,000 959,831,676 Rls. 33,968 $
46 12 1394 شهيدرجايي برزيل 44189000 مصنوعات نجاري و قطعات چوب بست برا ي ساختمان ا زچوب غيرمذکوردرجاي ديگر 25,500 518,905,122 Rls. 17,322 $
47 12 1394 شهيدرجايي برزيل 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 1,116 450,332,611 Rls. 14,947 $
48 12 1394 شهيدرجايي برزيل 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 51,832 339,360,825 Rls. 11,243 $
49 12 1394 شهيدرجايي برزيل 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 1,479 280,808,682 Rls. 9,374 $
50 12 1394 شهيدرجايي برزيل 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 900 190,159,200 Rls. 6,300 $
51 12 1394 شهيدرجايي برزيل 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 700 111,541,584 Rls. 3,696 $
52 12 1394 شهيدرجايي برزيل 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 778 54,675,900 Rls. 1,812 $
مجموع کل
8,353,974,902,789 ريال
مجموع کل
281,241,111 دلار
[1]