آمار کل " واردات از" کشور (بلغارستان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي بلغارستان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 1,835,600 186,682,826,880 Rls. 6,931,379 $
2 12 1394 شهيدرجايي بلغارستان 28352610 مونو كلسيم فسفات 504,000 9,895,307,800 Rls. 338,475 $
3 12 1394 شهيدرجايي بلغارستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 58,825 2,323,848,000 Rls. 86,283 $
4 12 1394 شهيدرجايي بلغارستان 28363010 سديم بي کربنات - غير تزريقي گريد دا رويي 88,200 1,748,867,189 Rls. 59,157 $
5 12 1394 شهيدرجايي بلغارستان 25070010 کائولن 132,000 631,597,824 Rls. 20,925 $
6 12 1394 شهيدرجايي بلغارستان 25087010 خاک شاموت 48,000 425,515,680 Rls. 14,134 $
مجموع کل
201,707,963,373 ريال
مجموع کل
7,450,353 دلار
[1]