آمار کل " واردات از" کشور (تايلند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي تايلند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 183,080,532 2,183,228,856,463 Rls. 73,569,529 $
2 12 1394 شهيدرجايي تايلند 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 1,860,420 202,213,391,052 Rls. 6,767,243 $
3 12 1394 شهيدرجايي تايلند 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 14,192,139 174,981,322,479 Rls. 5,923,403 $
4 12 1394 شهيدرجايي تايلند 07104000 ذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 6,204,084 165,579,895,193 Rls. 5,593,527 $
5 12 1394 شهيدرجايي تايلند 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 1,671,817 127,005,389,511 Rls. 4,269,170 $
6 12 1394 شهيدرجايي تايلند 84189930 ---انواع كابينت يخچال،يخچال فريزر، فريزروسايد باي سايد 988,068 118,440,553,127 Rls. 3,985,568 $
7 12 1394 شهيدرجايي تايلند 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 2,512,340 108,060,831,299 Rls. 3,636,592 $
8 12 1394 شهيدرجايي تايلند 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 697,562 76,960,994,228 Rls. 2,632,875 $
9 12 1394 شهيدرجايي تايلند 44119410 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 5,359,034 66,582,105,768 Rls. 2,222,325 $
10 12 1394 شهيدرجايي تايلند 23099010 خوراك اماده ابزيان 1,335,008 41,826,073,117 Rls. 1,432,222 $
11 12 1394 شهيدرجايي تايلند 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 3,826,715 41,138,667,207 Rls. 1,390,197 $
12 12 1394 شهيدرجايي تايلند 84189920 ---انواع درب يخچال،يخچال فريزر،فريزر وسايدباي سايد 125,505 38,110,615,596 Rls. 1,270,160 $
13 12 1394 شهيدرجايي تايلند 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 242,583 36,677,969,618 Rls. 1,222,231 $
14 12 1394 شهيدرجايي تايلند 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 762,252 32,609,309,721 Rls. 1,103,986 $
15 12 1394 شهيدرجايي تايلند 68118200 ساير ورقها ،پانل ها وسوفالها واقلام همانند فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز وهمانند . 3,485,101 24,417,268,446 Rls. 821,534 $
16 12 1394 شهيدرجايي تايلند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 43,855 21,764,325,278 Rls. 726,323 $
17 12 1394 شهيدرجايي تايلند 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 30,765 19,825,461,563 Rls. 668,940 $
18 12 1394 شهيدرجايي تايلند 28353900 ساير پلي فسفاتها غير از تري فسفات سديم 448,750 19,293,796,632 Rls. 645,427 $
19 12 1394 شهيدرجايي تايلند 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 155,588 15,421,236,890 Rls. 513,527 $
20 12 1394 شهيدرجايي تايلند 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 34,500 14,723,058,200 Rls. 514,556 $
21 12 1394 شهيدرجايي تايلند 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 73,460 14,607,535,365 Rls. 487,052 $
22 12 1394 شهيدرجايي تايلند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 303,475 13,268,847,917 Rls. 468,807 $
23 12 1394 شهيدرجايي تايلند 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 699,052 13,211,102,742 Rls. 440,164 $
24 12 1394 شهيدرجايي تايلند 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 204,878 12,584,507,599 Rls. 433,397 $
25 12 1394 شهيدرجايي تايلند 44119210 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده بطريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 870,089 10,937,179,049 Rls. 365,059 $
26 12 1394 شهيدرجايي تايلند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 739,750 10,565,424,138 Rls. 386,333 $
27 12 1394 شهيدرجايي تايلند 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 70,000 10,120,264,518 Rls. 340,107 $
28 12 1394 شهيدرجايي تايلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 143,262 9,673,508,782 Rls. 321,381 $
29 12 1394 شهيدرجايي تايلند 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 308,170 9,209,613,038 Rls. 311,645 $
30 12 1394 شهيدرجايي تايلند 76169100 تور,شبکه, پرچين, ا زمفتول آلومينيوم. 60,814 9,003,744,921 Rls. 307,957 $
31 12 1394 شهيدرجايي تايلند 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 99,324 8,715,634,474 Rls. 292,625 $
32 12 1394 شهيدرجايي تايلند 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 476,960 8,543,514,347 Rls. 285,104 $
33 12 1394 شهيدرجايي تايلند 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 485,610 8,540,936,428 Rls. 295,734 $
34 12 1394 شهيدرجايي تايلند 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از5ميلمترليكن نه بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 790,378 8,451,166,476 Rls. 298,575 $
35 12 1394 شهيدرجايي تايلند 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده ،آتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5تا35ميلمتر 423,506 8,437,108,780 Rls. 281,641 $
36 12 1394 شهيدرجايي تايلند 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 165,350 8,300,557,636 Rls. 274,967 $
37 12 1394 شهيدرجايي تايلند 40024100 لاتکس کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين ) 187,780 7,858,371,068 Rls. 266,317 $
38 12 1394 شهيدرجايي تايلند 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 298,684 7,787,199,336 Rls. 272,674 $
39 12 1394 شهيدرجايي تايلند 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 468,290 7,460,597,451 Rls. 262,429 $
40 12 1394 شهيدرجايي تايلند 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 524,750 7,171,982,352 Rls. 243,773 $
41 12 1394 شهيدرجايي تايلند 48239090 ساير اقلام از خمير كاغذ ، كاغذ ، مقوا، اوات سلولز يا ورقه هاي الياف سلولزي (نطع) بريده شده به اندازه يا شكل معين غير مذكور 37,499 6,935,473,952 Rls. 230,002 $
42 12 1394 شهيدرجايي تايلند 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 150,200 6,833,082,996 Rls. 227,779 $
43 12 1394 شهيدرجايي تايلند 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپلي بوتيرا ل وينيل , مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 44,609 6,419,572,810 Rls. 214,599 $
44 12 1394 شهيدرجايي تايلند 56081900 تورگره بافته از موادنسجي سنتتيک يامصنوعي( با ستثناء تورماهيگيري ). 73,215 6,013,365,167 Rls. 200,482 $
45 12 1394 شهيدرجايي تايلند 84721000 ماشين هاي تکثيرهکتوگرا ف ياا ستنسيل 8,192 5,755,941,190 Rls. 201,955 $
46 12 1394 شهيدرجايي تايلند 98870422 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن حداكثر 5 تن ديزل يا نيمه ديزل با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 16,208 5,736,610,481 Rls. 192,169 $
47 12 1394 شهيدرجايي تايلند 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 345,300 5,703,916,375 Rls. 191,164 $
48 12 1394 شهيدرجايي تايلند 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 5,384 5,541,053,087 Rls. 188,222 $
49 12 1394 شهيدرجايي تايلند 40103100 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شياردار، کداراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 12,506 5,355,642,533 Rls. 182,958 $
50 12 1394 شهيدرجايي تايلند 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 100,000 5,265,583,059 Rls. 189,382 $
51 12 1394 شهيدرجايي تايلند 96089100 سرقلم, ونوک سرقلم. 1,527 5,246,078,820 Rls. 173,865 $
52 12 1394 شهيدرجايي تايلند 23099020 افزودني هاي خوراك ابزيان 208,524 5,194,160,465 Rls. 183,676 $
53 12 1394 شهيدرجايي تايلند 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 282,356 5,173,757,431 Rls. 173,026 $
54 12 1394 شهيدرجايي تايلند 71040000 ذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 176,000 5,017,702,212 Rls. 166,241 $
55 12 1394 شهيدرجايي تايلند 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 115,880 4,996,841,338 Rls. 166,548 $
56 12 1394 شهيدرجايي تايلند 08109090 سايرميوه ها،تازه كه مذكور نبوده است 89,800 4,977,530,450 Rls. 166,130 $
57 12 1394 شهيدرجايي تايلند 08011200 نارگيل در قسمت دروني پوسته 405,010 4,938,332,445 Rls. 164,822 $
58 12 1394 شهيدرجايي تايلند 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 51,828 4,831,147,451 Rls. 161,793 $
59 12 1394 شهيدرجايي تايلند 56081100 تورگره باف مهياشده برا ي ماهيگيري, ا زموا دنسجي سنتتيک يامصنوعي. 63,650 4,119,253,152 Rls. 137,485 $
60 12 1394 شهيدرجايي تايلند 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 62,208 4,111,483,101 Rls. 137,249 $
61 12 1394 شهيدرجايي تايلند 55101100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 55,000 4,026,650,300 Rls. 140,203 $
62 12 1394 شهيدرجايي تايلند 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 79,776 3,643,782,926 Rls. 120,855 $
63 12 1394 شهيدرجايي تايلند 29109000 ا پوا کسيدها...بايک حلقه سه عضوي (سه ا تم درحلقه )و مشتقات هالوژنه وسولفونه .نيتره يانيتروزه آنها,غير مذکوردرجاي ديگر. 55,000 3,388,163,395 Rls. 112,515 $
64 12 1394 شهيدرجايي تايلند 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 31,906 3,295,428,121 Rls. 109,529 $
65 12 1394 شهيدرجايي تايلند 29054500 گليسرول 140,000 3,204,331,052 Rls. 106,562 $
66 12 1394 شهيدرجايي تايلند 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 17,494 3,151,119,940 Rls. 105,342 $
67 12 1394 شهيدرجايي تايلند 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 32,000 2,893,963,788 Rls. 96,780 $
68 12 1394 شهيدرجايي تايلند 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 8,802 2,500,539,822 Rls. 83,236 $
69 12 1394 شهيدرجايي تايلند 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 65,600 2,441,255,432 Rls. 82,808 $
70 12 1394 شهيدرجايي تايلند 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 130,140 2,403,800,002 Rls. 80,937 $
71 12 1394 شهيدرجايي تايلند 72191200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm 20,098 2,377,643,645 Rls. 79,387 $
72 12 1394 شهيدرجايي تايلند 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 51,600 2,099,362,816 Rls. 69,735 $
73 12 1394 شهيدرجايي تايلند 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 38,932 2,088,750,082 Rls. 69,729 $
74 12 1394 شهيدرجايي تايلند 31043000 سولفات پتاسيم 66,000 1,925,908,818 Rls. 68,416 $
75 12 1394 شهيدرجايي تايلند 11063000 آرد ,زبره و پودر محصولات فصل 8 72,000 1,849,036,694 Rls. 63,392 $
76 12 1394 شهيدرجايي تايلند 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 40,916 1,803,513,552 Rls. 60,074 $
77 12 1394 شهيدرجايي تايلند 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 20,652 1,650,592,203 Rls. 55,104 $
78 12 1394 شهيدرجايي تايلند 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 25,364 1,634,771,134 Rls. 54,572 $
79 12 1394 شهيدرجايي تايلند 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 48,425 1,558,039,350 Rls. 52,878 $
80 12 1394 شهيدرجايي تايلند 69029010 قطعات چيد مان وا گن هاي کوره ها مانند ساگار,پايه, صفحه, ساپورت 15,992 1,542,384,644 Rls. 51,222 $
81 12 1394 شهيدرجايي تايلند 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 9,451 1,495,285,681 Rls. 49,914 $
82 12 1394 شهيدرجايي تايلند 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 1,280 1,463,941,466 Rls. 49,027 $
83 12 1394 شهيدرجايي تايلند 25233000 سيمان آلومينو 73,750 1,442,102,739 Rls. 48,171 $
84 12 1394 شهيدرجايي تايلند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 37,600 1,361,856,960 Rls. 45,120 $
85 12 1394 شهيدرجايي تايلند 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 9,000 1,285,686,105 Rls. 43,575 $
86 12 1394 شهيدرجايي تايلند 48196000 جعبه هاي کلاسور,کازيه وا شياءهمانندا زا نوا ع موردا ستفاده دردفترکار,مغازه ياهمانند..., ازكاغذ يامقوا 53,264 1,221,514,331 Rls. 41,130 $
87 12 1394 شهيدرجايي تايلند 85332100 مقاومت هاي ثابت با ظرفيت تحمل قدرت حدا کثر 20 وا ت 1,078 1,218,045,895 Rls. 41,116 $
88 12 1394 شهيدرجايي تايلند 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 30,180 1,217,321,040 Rls. 40,768 $
89 12 1394 شهيدرجايي تايلند 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 23,263 1,202,325,315 Rls. 40,045 $
90 12 1394 شهيدرجايي تايلند 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 20,300 1,114,736,000 Rls. 37,000 $
91 12 1394 شهيدرجايي تايلند 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 9,140 1,109,195,030 Rls. 37,651 $
92 12 1394 شهيدرجايي تايلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 18,262 1,037,919,265 Rls. 36,798 $
93 12 1394 شهيدرجايي تايلند 31055900 ساير کودهاي معدني ياشيميائي دا را ي دوعنصر حاصلخير كننده ا زت وفسفرکه درجاي ديگري مذکور نباشد 44,000 1,036,271,832 Rls. 36,813 $
94 12 1394 شهيدرجايي تايلند 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 493 1,021,205,917 Rls. 34,689 $
95 12 1394 شهيدرجايي تايلند 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 11,661 1,010,574,709 Rls. 33,666 $
96 12 1394 شهيدرجايي تايلند 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 10,563 1,000,556,722 Rls. 33,408 $
97 12 1394 شهيدرجايي تايلند 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 24,140 990,394,095 Rls. 33,877 $
98 12 1394 شهيدرجايي تايلند 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 848 989,456,565 Rls. 33,030 $
99 12 1394 شهيدرجايي تايلند 70102000 درپوش, سرپوش وسايردرپوش هاا زشيشه. 20,112 853,128,173 Rls. 28,374 $
100 12 1394 شهيدرجايي تايلند 84531000 ماشين آلات ودستگاههاي آماده کردن, دباغي کردن ياعمل آوردن پوست ياچرم 12,500 845,000,000 Rls. 28,645 $
مجموع کل
3,903,872,001,874 ريال
مجموع کل
131,630,719 دلار