آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 40,235,117 1,061,251,363,078 Rls. 35,859,081 $
2 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 31043000 سولفات پتاسيم 31,620,000 689,780,860,000 Rls. 22,858,960 $
3 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 28,025,779 597,735,937,317 Rls. 20,282,436 $
4 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 361,153 400,962,378,501 Rls. 13,691,077 $
5 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 31031000 سوپر فسفاتکها 31,479,356 370,250,335,125 Rls. 12,842,537 $
6 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 7,758,914 181,118,167,188 Rls. 6,135,064 $
7 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 6,492,713 123,574,682,889 Rls. 4,199,894 $
8 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,940,269 100,561,139,160 Rls. 3,357,089 $
9 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 3,685,040 95,525,890,349 Rls. 3,235,853 $
10 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 2,785,785 83,732,325,803 Rls. 2,802,364 $
11 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 493,158 81,750,750,024 Rls. 2,747,062 $
12 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 2,978,996 78,628,642,187 Rls. 2,649,299 $
13 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 33061000 مواد پاكکكننده دندان 1,412,769 75,403,970,017 Rls. 2,583,945 $
14 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 17021900 لاکتوز و شربت لاکتوز دا را ي کمتر ا ز 99% وزني لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک 848,789 66,697,264,768 Rls. 2,261,692 $
15 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 15132990 ---ساير اجزاء روغن پالم 2,861,000 66,638,471,580 Rls. 2,344,032 $
16 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 04021030 ---شير خشك صنعتي 669,875 63,876,903,280 Rls. 2,134,106 $
17 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 2,982,310 59,438,107,301 Rls. 1,997,726 $
18 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 2,239,890 54,984,190,712 Rls. 1,869,653 $
19 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 772,000 53,517,377,683 Rls. 1,820,252 $
20 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 1,085,224 43,498,851,004 Rls. 1,486,339 $
21 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 48102900 سايرکاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن کل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيندمکانيکي 1,124,424 35,916,707,040 Rls. 1,222,163 $
22 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بيکآب (Anhydre)، محاسبهکشده براساس ماده خشك باشد 950,000 33,319,980,677 Rls. 1,140,827 $
23 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 53071000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا. 1,074,000 33,039,249,938 Rls. 1,110,770 $
24 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 85014010 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون (asynchronous)باجريان متناوب ،تك فاز 88,759 31,753,621,125 Rls. 1,059,973 $
25 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 76052900 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي7ميليمترياکمتر. 449,172 28,900,195,778 Rls. 992,999 $
26 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 1,290,591 26,584,757,597 Rls. 921,281 $
27 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 17026000 ساير فروکتوزها و شربت هاي فروکتوز ,که حاوي بيش از 50% وزني فروکتوز باشد به استثناي قندمعكوس 1,920,000 25,734,235,000 Rls. 853,062 $
28 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 413,100 24,210,282,240 Rls. 802,312 $
29 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 74062000 پودرمس باساختارلايه ا ي, فلس. 86,500 22,288,607,948 Rls. 770,755 $
30 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 360,000 22,071,195,133 Rls. 737,579 $
31 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 203,597 21,980,111,944 Rls. 736,631 $
32 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 282,600 19,915,072,560 Rls. 703,589 $
33 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 430,400 19,651,095,217 Rls. 688,053 $
34 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 842,775 19,635,173,540 Rls. 690,674 $
35 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 19030000 تاپيوكا و بدلکهاي آن تهيه شده از فكول،کبه شكل ورقه (Flake)، دانه (Grain)، دانهکهاي غلطان (Pearl)، نخاله غربال (Sifting)، يا به اشكال همانند. 539,352 18,274,695,193 Rls. 626,460 $
36 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 52,650 15,572,632,755 Rls. 550,303 $
37 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 43,875 14,991,917,968 Rls. 497,962 $
38 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 196,532 14,742,130,265 Rls. 492,192 $
39 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 746,061 14,259,913,803 Rls. 474,311 $
40 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 20,416 13,417,321,360 Rls. 458,947 $
41 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 714,900 12,357,620,608 Rls. 421,975 $
42 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 32061190 سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 240,000 12,306,875,550 Rls. 408,453 $
43 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 48,649 11,896,883,555 Rls. 406,940 $
44 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 486,956 11,870,429,021 Rls. 394,209 $
45 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 29302000 تيوكارباماتکها و دي تيو كارباماتکها 120,000 10,359,654,360 Rls. 345,875 $
46 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 637,113 9,978,498,473 Rls. 344,857 $
47 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 330,800 9,402,993,000 Rls. 316,493 $
48 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 29,676 8,923,123,332 Rls. 301,783 $
49 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 83,594 8,739,596,968 Rls. 289,592 $
50 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 174,600 8,151,179,848 Rls. 283,104 $
51 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 65,014 7,956,945,648 Rls. 267,709 $
52 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 73061910 سايرلوله هاي خطي جوش داده شده ازفولادزنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازاهن يافولاد باقطرخارجي از8اينچ به بالااندوده شده (coating) 435,028 7,813,800,000 Rls. 277,577 $
53 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 367,655 7,772,935,800 Rls. 258,134 $
54 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 6,494 7,623,380,117 Rls. 275,920 $
55 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 55093100 نخ يک لا,باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره, آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 136,000 7,555,540,076 Rls. 266,321 $
56 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 6,223 7,239,753,488 Rls. 255,776 $
57 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 28401900 تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب 484,000 6,519,471,488 Rls. 215,862 $
58 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 38123040 پايدا رکننده ها برپايه قلع 19,360 6,379,089,411 Rls. 219,009 $
59 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 187,446 6,339,398,829 Rls. 210,958 $
60 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 35019000 کازئينات ها و ساير مشتقات کازئين , چسب کازئين 19,200 5,659,069,873 Rls. 195,071 $
61 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 39206910 فيلم متالايز ازپلي استرهاي اشباع شده 48,855 5,610,983,917 Rls. 192,452 $
62 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 112,000 5,576,261,806 Rls. 198,091 $
63 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 64,710 5,504,882,035 Rls. 183,790 $
64 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 53,696 5,457,017,213 Rls. 196,344 $
65 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 149,366 5,267,939,154 Rls. 175,850 $
66 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 81110000 منگنزومصنوعات ا زمنگنز(هم چنين قرا ضه وضايعات ). 72,000 5,031,371,589 Rls. 173,430 $
67 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 218,450 4,841,931,800 Rls. 165,869 $
68 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 191,242 4,780,956,466 Rls. 159,626 $
69 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 43,200 4,587,968,000 Rls. 152,000 $
70 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 77,045 4,573,026,223 Rls. 157,068 $
71 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 2,140 4,550,000,001 Rls. 152,998 $
72 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 11,770 4,399,495,400 Rls. 155,432 $
73 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 21,820 4,366,704,670 Rls. 150,836 $
74 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 02042200 ساير قطعات به صورت با استخوان از گوشت هاي نوع گوسفند ، تازه يا سرد كرده 25,019 4,356,000,000 Rls. 150,466 $
75 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 99,000 4,344,694,200 Rls. 145,065 $
76 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 49,000 4,266,127,700 Rls. 144,812 $
77 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 165,263 4,220,306,718 Rls. 148,539 $
78 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 32,665 4,162,614,394 Rls. 140,039 $
79 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 50,000 4,068,268,896 Rls. 138,503 $
80 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 14,400 3,809,264,680 Rls. 128,025 $
81 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 5,384 3,720,994,200 Rls. 124,199 $
82 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 195,532 3,708,545,031 Rls. 123,800 $
83 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 28403000 پراكسوبراتکها (پربراتکها) 110,000 3,702,327,080 Rls. 122,760 $
84 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 72249000 سايرمحصولات نيمه تمام, ا زفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 20,642 3,406,817,906 Rls. 112,868 $
85 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 100,800 3,366,660,000 Rls. 111,542 $
86 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 12072900 پنبه حتي خرد شده 25,000 3,251,913,199 Rls. 115,083 $
87 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 96092000 مغزي مدا د,سياه يارنگي. 48,500 3,238,927,144 Rls. 110,789 $
88 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 106,800 3,109,270,812 Rls. 103,011 $
89 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 40169930 قطعات و لوا زم موردمصرف دربخش بهدا شت و پزشکي ازكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 15,638 3,026,221,937 Rls. 106,675 $
90 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 28100090 ساير ا کسيدهاي بر غير ازرديف 28100010 غير مذكور در جاي ديگر 111,315 3,022,035,356 Rls. 103,370 $
91 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 43,000 2,938,323,300 Rls. 98,075 $
92 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 15,679 2,827,470,023 Rls. 95,514 $
93 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 81089000 مصنوعات ا زتيتان, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 1,602 2,815,334,781 Rls. 97,044 $
94 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 29291000 ايزوسياناتکها 17,200 2,772,800,260 Rls. 92,562 $
95 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5ا لي 120سانتي مترووزن حدا کثر55gدرهرمترمربع توليدگرديد 27,831 2,770,539,831 Rls. 93,701 $
96 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 50,700 2,732,361,097 Rls. 91,506 $
97 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 81109000 مصنوعات ا ز آنتيموا ن كه درجاي ديگر گفته نشده است 10,800 2,597,467,060 Rls. 91,923 $
98 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 28230000 ا کسيدهاي تيتان 40,000 2,515,188,000 Rls. 83,938 $
99 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 72149100 ميله هاي ازآهن يافولاد غير ممزوج , گرم نوردشده... باسطح مقطع عرضي مستطيل (غيرا زمربع ). 78,130 2,494,328,142 Rls. 86,586 $
100 12 1394 شهيدرجايي ترکيه 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 2,618 2,411,156,600 Rls. 85,185 $
مجموع کل
5,134,237,241,111 ريال
مجموع کل
173,904,287 دلار