آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري چك) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي جمهوري چك 25070010 کائولن 6,604,000 45,186,564,299 Rls. 1,523,068 $
2 12 1394 شهيدرجايي جمهوري چك 87019030 --- تراكتور كشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار 87,056 23,078,910,000 Rls. 776,806 $
3 12 1394 شهيدرجايي جمهوري چك 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 5,425 10,600,002,240 Rls. 356,434 $
4 12 1394 شهيدرجايي جمهوري چك 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 41,989 6,256,535,972 Rls. 214,008 $
5 12 1394 شهيدرجايي جمهوري چك 84749010 لاينر (آستري) ، چكش ، كانكتيو، منتل 43,716 5,456,200,000 Rls. 192,765 $
6 12 1394 شهيدرجايي جمهوري چك 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 20,400 3,547,833,707 Rls. 118,435 $
7 12 1394 شهيدرجايي جمهوري چك 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 38,800 2,765,000,000 Rls. 92,302 $
8 12 1394 شهيدرجايي جمهوري چك 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 72,442 1,937,045,620 Rls. 64,676 $
9 12 1394 شهيدرجايي جمهوري چك 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 63,058 1,405,166,459 Rls. 47,531 $
10 12 1394 شهيدرجايي جمهوري چك 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 995 1,356,518,225 Rls. 47,599 $
11 12 1394 شهيدرجايي جمهوري چك 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لکتريکي غيرالکترونيکي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، کيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 18,310 992,563,128 Rls. 32,958 $
12 12 1394 شهيدرجايي جمهوري چك 70172090 سايرشيشه آلات برا يآزمايشگاه بهدا شت غير مدرج از شيشه ضريب ا نبساط خطي 0.000005 هركلوين غيرمذکوردرجاي ديگر 14,967 954,625,689 Rls. 31,939 $
13 12 1394 شهيدرجايي جمهوري چك 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 3,380 679,174,372 Rls. 23,318 $
14 12 1394 شهيدرجايي جمهوري چك 82053000 رنده, ا سکنه, مغاروا بزا رهاي برنده همانندبرا ي کارروي چوب. 1,511 353,499,219 Rls. 11,827 $
15 12 1394 شهيدرجايي جمهوري چك 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 4,849 252,605,154 Rls. 8,494 $
16 12 1394 شهيدرجايي جمهوري چك 68043000 سنگ برا ي تيزکردن ياصيقلي کردن بادست. 60 4,543,573 Rls. 152 $
مجموع کل
104,826,787,656 ريال
مجموع کل
3,542,311 دلار
[1]