آمار کل " واردات از" کشور (دانمارك) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي دانمارك 21069020 ا مولسيفاير 1,071,800 106,751,786,042 Rls. 3,600,963 $
2 12 1394 شهيدرجايي دانمارك 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 102,172 105,578,197,507 Rls. 3,590,955 $
3 12 1394 شهيدرجايي دانمارك 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 93,021 45,741,708,690 Rls. 1,607,428 $
4 12 1394 شهيدرجايي دانمارك 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 1,120,000 43,847,169,877 Rls. 1,482,871 $
5 12 1394 شهيدرجايي دانمارك 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 702,000 39,747,833,740 Rls. 1,320,192 $
6 12 1394 شهيدرجايي دانمارك 21069010 ا ستابيلايزر 205,825 26,142,840,615 Rls. 893,414 $
7 12 1394 شهيدرجايي دانمارك 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 51,317 26,136,300,370 Rls. 890,201 $
8 12 1394 شهيدرجايي دانمارك 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 574,750 24,646,406,521 Rls. 836,833 $
9 12 1394 شهيدرجايي دانمارك 11071000 مالت بو ندا ده 929,452 15,313,971,944 Rls. 510,713 $
10 12 1394 شهيدرجايي دانمارك 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 100,014 8,871,499,770 Rls. 298,904 $
11 12 1394 شهيدرجايي دانمارك 35022000 آلبومين شير، همچنين تغليظ شدهکها از دو يا چند پروتئين آبکپنير (لاكتوسرم) 32,400 8,742,458,336 Rls. 292,318 $
12 12 1394 شهيدرجايي دانمارك 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 35,196 5,138,809,484 Rls. 170,255 $
13 12 1394 شهيدرجايي دانمارك 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 95,175 3,179,828,995 Rls. 106,871 $
14 12 1394 شهيدرجايي دانمارك 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 25,270 2,910,517,600 Rls. 97,869 $
15 12 1394 شهيدرجايي دانمارك 03036900 ساير ماهي ها غير مذكور در رديف 030364، 030365، 030366، 030367، 030368 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 37,440 2,859,319,570 Rls. 94,701 $
16 12 1394 شهيدرجايي دانمارك 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 70,200 1,883,682,976 Rls. 65,273 $
17 12 1394 شهيدرجايي دانمارك 85044050 کنترل دور موتورInverter 2,000 1,330,043,320 Rls. 44,768 $
18 12 1394 شهيدرجايي دانمارك 70189020 اشياءكوچك شيشه اي كار شده جهت ايمني جاده ها غير مذكور درجاي ديگر 36,068 1,110,196,080 Rls. 36,787 $
19 12 1394 شهيدرجايي دانمارك 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 13,000 1,009,527,364 Rls. 33,809 $
20 12 1394 شهيدرجايي دانمارك 70182010 دا نه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتربيشترنباشد جهت ا يمني جاده ها 72,000 825,391,879 Rls. 28,962 $
21 12 1394 شهيدرجايي دانمارك 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,500 655,880,000 Rls. 21,716 $
22 12 1394 شهيدرجايي دانمارك 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 11,520 560,998,510 Rls. 19,608 $
23 12 1394 شهيدرجايي دانمارك 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 2,770 446,067,000 Rls. 14,780 $
24 12 1394 شهيدرجايي دانمارك 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 2,760 381,659,604 Rls. 13,156 $
25 12 1394 شهيدرجايي دانمارك 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 7,775 322,916,021 Rls. 11,549 $
26 12 1394 شهيدرجايي دانمارك 70199030 سايرا لياف بافته شده ا زا لياف شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 4,031 241,839,570 Rls. 8,272 $
27 12 1394 شهيدرجايي دانمارك 84379000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پاك كردن ،جوركردن ،درجه بندي ،عمل اوردن ياآسياب کردن, غلات ،دانه هاياسبزيجات غلافدار خشك كرده 940 139,202,350 Rls. 4,610 $
28 12 1394 شهيدرجايي دانمارك 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 521 32,801,671 Rls. 1,122 $
29 12 1394 شهيدرجايي دانمارك 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 2,000 29,860,923 Rls. 1,068 $
30 12 1394 شهيدرجايي دانمارك 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات ) 380 19,587,451 Rls. 670 $
مجموع کل
474,598,303,779 ريال
مجموع کل
16,100,639 دلار
[1]