آمار کل " واردات از" کشور (روماني) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي روماني 73051990 لوله ازآهن يافولا د بامقطع مدور باقطر خارجي بيش از 4/406براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر 496,397 19,355,535,820 Rls. 657,479 $
2 12 1394 شهيدرجايي روماني 39140000 مبادله کننده هاي يون برا ساس پليمرهاي مشمول شماره هاي 3901لغايت 3913به ا شکال ا بتدا يي 35,722 9,287,848,500 Rls. 310,398 $
3 12 1394 شهيدرجايي روماني 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,که درجاي ديگرذکرنشده 265,436 6,015,156,513 Rls. 203,529 $
4 12 1394 شهيدرجايي روماني 73045900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور ,که درجاي ديگرذکرنشده. 24,436 506,388,205 Rls. 16,777 $
5 12 1394 شهيدرجايي روماني 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 15,000 287,846,050 Rls. 9,534 $
مجموع کل
35,452,775,089 ريال
مجموع کل
1,197,717 دلار
[1]