آمار کل " واردات از" کشور (سري لانكا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 10,137,463 1,497,639,595,173 Rls. 50,836,136 $
2 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 4,709,950 227,794,774,352 Rls. 7,656,309 $
3 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 1,093,371 165,813,325,869 Rls. 5,605,349 $
4 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 2,806,845 65,190,801,819 Rls. 2,161,282 $
5 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 08011200 نارگيل در قسمت دروني پوسته 3,728,560 64,481,534,547 Rls. 2,146,433 $
6 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 14049030 كوكوپيت 7,457,556 48,908,982,074 Rls. 1,653,609 $
7 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 90240100 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 103,767 17,024,238,978 Rls. 564,015 $
8 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 80111000 نارگيل رنده خشک کرده 216,000 11,021,372,450 Rls. 365,150 $
9 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 84,000 7,178,758,823 Rls. 241,208 $
10 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 27030010 پيت ماس 495,390 3,122,471,082 Rls. 105,342 $
11 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 18,000 3,066,920,000 Rls. 108,104 $
12 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 299,622 3,025,387,776 Rls. 102,916 $
13 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 24,480 2,551,825,650 Rls. 90,651 $
14 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 41,173 1,815,876,470 Rls. 60,395 $
15 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 216,810 1,470,003,665 Rls. 49,668 $
16 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 39011030 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 24,750 1,234,092,321 Rls. 40,887 $
17 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 11,092 1,153,219,745 Rls. 38,435 $
18 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 14042000 لينتر پنبه 128,200 985,284,520 Rls. 32,892 $
19 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 66,000 869,155,200 Rls. 28,800 $
20 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 48119030 كاغذ حساس به حرارت (نرمال) به شكل رول يا ورق 17,196 805,511,967 Rls. 26,871 $
21 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي، نو،استخوا ن شاه ماهي براي نواقل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 cm بدون توليد داخل 13,903 759,373,172 Rls. 26,542 $
22 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 47,460 750,809,184 Rls. 24,876 $
23 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 12030000 كپرا (مغز نارگيل پوستکكنده و خشكکكرده Copra) 10,500 617,180,000 Rls. 21,842 $
24 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 10,472 579,666,986 Rls. 19,193 $
25 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 80112000 نارگيل در قسمت دروني پوسته 44,000 579,513,600 Rls. 19,200 $
26 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 53050000 نارگيل،آباكا، الياف نساجي گياهي، خام يا فرآوري شده ولي ريسيده نشده، كنف هندي، پاره الياف كوتاه از كتان، وضايعات از اين الياف 79,500 574,010,523 Rls. 19,165 $
27 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 08012000 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 24,000 433,612,800 Rls. 14,400 $
28 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 40129090 ساير بغير از روكش عاج دار لاستيك خودرو به صورت رول يا دو سر بسته از جنس كائوچويي ومكانيزه شده جهت روكش نمودن لاستيكهاي فرسوده ومستعمل 9,170 433,187,815 Rls. 14,464 $
29 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 48211000 ا نوا ع برچسب ا زکاغذ يامقوا , چاپ شده 4,309 259,665,076 Rls. 9,111 $
30 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 25,600 149,500,000 Rls. 5,007 $
31 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 3,282 136,572,000 Rls. 4,560 $
32 12 1394 شهيدرجايي سري لانكا 15050010 لانولين مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 11 3,820,576 Rls. 127 $
مجموع کل
2,130,430,044,212 ريال
مجموع کل
72,092,940 دلار
[1]