آمار کل " واردات از" کشور (سنگاپور) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 60,019,465 1,435,264,436,259 Rls. 49,355,721 $
2 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 15132919 ----روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غيراز استئارين وپالم كرنل استئارين 18,403,404 405,036,822,459 Rls. 14,173,356 $
3 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 4,851,839 324,155,201,440 Rls. 10,897,837 $
4 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 5,482,560 238,472,548,891 Rls. 8,152,574 $
5 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 15132990 ---ساير اجزاء روغن پالم 10,787,900 233,969,566,460 Rls. 8,351,093 $
6 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 431,337 178,126,021,000 Rls. 6,115,495 $
7 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 29304000 متيونين 640,000 109,704,029,678 Rls. 3,669,494 $
8 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 657,470 98,034,148,899 Rls. 3,374,878 $
9 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 705,600 27,516,897,072 Rls. 912,240 $
10 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 312,110 24,155,311,917 Rls. 804,240 $
11 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 1,074,018 20,909,705,831 Rls. 704,549 $
12 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 436,658 19,088,916,905 Rls. 636,199 $
13 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 29025000 ا ستيرن 504,700 15,251,901,988 Rls. 512,229 $
14 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 29291000 ايزوسياناتکها 249,829 15,174,388,926 Rls. 525,901 $
15 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 73011000 پالپلانش ا زآهن ياا زفولاد. 269,324 13,181,355,296 Rls. 456,877 $
16 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 474,760 12,855,638,143 Rls. 452,219 $
17 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 120,120 12,172,744,088 Rls. 408,759 $
18 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 184,000 11,416,994,975 Rls. 396,391 $
19 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي 235,046 10,293,365,623 Rls. 353,623 $
20 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 98,000 6,810,724,275 Rls. 231,574 $
21 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 47,040 6,257,915,440 Rls. 214,905 $
22 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 15162020 روغنCBE ، CBR 60,000 5,754,394,516 Rls. 202,413 $
23 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 30,300 4,264,588,800 Rls. 142,940 $
24 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 260,000 4,144,399,482 Rls. 147,226 $
25 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 80,000 3,869,819,040 Rls. 129,105 $
26 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 29239000 ا ملاح و هيدروکسيدهاي آمونيوم چهارتايي 8,000 3,453,684,025 Rls. 118,573 $
27 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 50,400 3,448,001,365 Rls. 115,208 $
28 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 10,000 3,230,324,160 Rls. 107,448 $
29 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 65,600 3,067,347,629 Rls. 102,409 $
30 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 29054500 گليسرول 120,000 2,742,960,700 Rls. 91,719 $
31 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 6,000 2,728,027,068 Rls. 90,455 $
32 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 21,375 2,660,600,998 Rls. 88,814 $
33 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 34,722 2,526,976,330 Rls. 86,097 $
34 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 1,620 2,509,581,750 Rls. 87,717 $
35 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 29212100 اتيلن دي آمين و املاح آن 16,000 2,114,000,002 Rls. 71,154 $
36 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 19,650 2,105,546,620 Rls. 70,240 $
37 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 27,200 1,911,562,325 Rls. 64,282 $
38 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 20,454 1,832,522,373 Rls. 61,625 $
39 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 6,200 1,609,980,000 Rls. 56,880 $
40 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 83113000 ميله هاي ا ندودشده ومفتول پرشده ا زفلزمعمولي برا ي لحيم کاري ياجوشكاري باشعله 4,010 1,601,707,764 Rls. 53,074 $
41 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 32,571 1,485,540,750 Rls. 50,250 $
42 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,650 1,484,808,796 Rls. 52,457 $
43 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 24,750 1,351,360,805 Rls. 45,810 $
44 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 9,000 1,209,398,754 Rls. 40,101 $
45 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 15,504 1,116,242,400 Rls. 37,050 $
46 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 19,278 1,099,587,444 Rls. 38,583 $
47 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 38099300 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا ز نوع مورد مصرف در چرم سازي غيرازموادنشاسته اي 23,001 1,094,199,120 Rls. 36,522 $
48 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 38089990 --- ساير حشره كش ها غيرمذكور 2,000 1,037,200,500 Rls. 34,445 $
49 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 25081000 بنتونيت 240,000 1,004,640,000 Rls. 33,359 $
50 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 87141940 چرخ کامل ، طوقه ، پره براي موتورسيكلتها 21,937 978,487,099 Rls. 32,669 $
51 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 1,500 956,685,680 Rls. 32,409 $
52 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 12,000 941,391,749 Rls. 32,518 $
53 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 1,500 853,131,960 Rls. 28,483 $
54 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 4,268 840,718,439 Rls. 28,403 $
55 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 5,400 766,269,600 Rls. 25,577 $
56 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 4,700 660,174,450 Rls. 22,039 $
57 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 6,891 615,063,551 Rls. 21,727 $
58 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 3,712 604,129,413 Rls. 21,461 $
59 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 38069000 مشتقات کولوفان وا سيدهاي رزيني,ا سانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکوردرجاي ديگر،خميرهاي عمل آمده باحرارت به غيراز صمغ هاي استر 10,000 570,126,055 Rls. 19,693 $
60 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 1,350 565,786,272 Rls. 19,989 $
61 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 2,440 539,003,700 Rls. 18,309 $
62 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 2,460 534,946,239 Rls. 17,860 $
63 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 2,700 473,759,842 Rls. 16,060 $
64 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 4,845 466,696,017 Rls. 15,902 $
65 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 5,461 428,868,622 Rls. 14,363 $
66 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 1,000 428,302,084 Rls. 14,231 $
67 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 511 404,515,064 Rls. 14,259 $
68 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 85423290 --- حافظه ها غير مذكور 1,783 387,967,486 Rls. 13,207 $
69 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 5,000 383,602,500 Rls. 12,807 $
70 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 80030000 ميله, پروفيل ومفتول ا زقلع. 1,000 377,982,000 Rls. 12,525 $
71 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 830 373,112,209 Rls. 12,776 $
72 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 1,037 333,007,066 Rls. 11,830 $
73 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 29031200 دي کلرومتان (کلرور متيلن ) 20,000 330,154,880 Rls. 11,023 $
74 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 28111990 ساير ا سيدهاي غير آلي بجز فلوئورهيدروژن وا سيد سولفاميک 200 325,778,922 Rls. 10,825 $
75 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 3,036 280,826,556 Rls. 9,457 $
76 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 1,650 234,079,096 Rls. 7,973 $
77 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 616 226,576,398 Rls. 7,565 $
78 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 84439920 اجزا و قطعات غيرالكتريكي و غيرالكترونيكي مورد مصرف در چاپگر به استثناي قطعات كارتريج 597 223,042,554 Rls. 7,765 $
79 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 4,415 221,175,742 Rls. 7,780 $
80 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,140 212,176,800 Rls. 7,050 $
81 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,085 196,847,452 Rls. 6,993 $
82 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 1,600 191,272,546 Rls. 6,593 $
83 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 294 178,142,516 Rls. 5,948 $
84 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 1,610 175,534,620 Rls. 5,815 $
85 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 32064910 --- گرانول مستربچ 2,000 150,361,618 Rls. 5,162 $
86 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 1,044 129,844,943 Rls. 4,476 $
87 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 87149500 زين , برا ي چرخهاي پائي 3,920 114,697,296 Rls. 3,807 $
88 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 100 60,321,775 Rls. 2,071 $
89 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 87149610 پنجه رکاب و رکاب برا ي دوچرخه 1,760 54,501,552 Rls. 1,809 $
90 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 75 49,398,909 Rls. 1,696 $
91 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 5,516 48,740,593 Rls. 1,731 $
92 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 95079000 ا دوا ت برا ي ماهيگيري باقلاب, تورماهيگيري دسته دا ر,تورهاي پروا نه گيري وتورهاي همانند ,پرنده مصنوعي وساير طعمه هابراي جلب شكار ولوازم همانند صيد ياشكار . 424 45,896,784 Rls. 1,524 $
93 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 295 43,497,473 Rls. 1,499 $
94 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 525 33,252,468 Rls. 1,114 $
95 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 430 32,602,804 Rls. 1,149 $
96 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 90303200 مولتي مترها ي داراي وسيله ثبت 268 31,485,305 Rls. 1,101 $
97 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 45 24,244,161 Rls. 806 $
98 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 75 22,076,932 Rls. 734 $
99 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 94052090 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان برقي غير از نوع (LED) 109 16,670,131 Rls. 575 $
100 12 1394 شهيدرجايي سنگاپور 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 159 12,629,693 Rls. 449 $
مجموع کل
3,301,457,196,694 ريال
مجموع کل
113,539,696 دلار