آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 49,123,043 1,285,464,901,693 Rls. 44,119,700 $
2 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 42,966,569 1,048,850,452,793 Rls. 36,112,279 $
3 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 30033990 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نسولين که حاوي آنتي بيوتيک نبوده وتوليددا خلي ندا رند 208,183 95,166,378,551 Rls. 3,198,761 $
4 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 190,903 88,376,216,568 Rls. 2,946,454 $
5 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 182,570 64,930,119,636 Rls. 2,291,878 $
6 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 54,458 43,618,178,911 Rls. 1,505,965 $
7 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 21069080 کمكمل غذايي، 18,844 28,530,139,526 Rls. 957,565 $
8 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 293,760 24,675,929,205 Rls. 831,567 $
9 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 9,530 20,524,000,001 Rls. 694,129 $
10 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 308,000 19,643,008,607 Rls. 673,405 $
11 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 90183914 ست سرم وخون (blood set&infusion set 32,201 18,409,057,418 Rls. 650,382 $
12 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) Curing builder resin 120,000 14,280,559,516 Rls. 478,854 $
13 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 201,600 13,776,104,292 Rls. 458,074 $
14 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 252,000 13,542,605,793 Rls. 472,962 $
15 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 49,532 11,026,938,426 Rls. 392,976 $
16 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 35,724 10,394,730,652 Rls. 369,262 $
17 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 365,804 10,378,625,816 Rls. 354,687 $
18 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 75,000 10,081,989,575 Rls. 352,761 $
19 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 43,240 10,031,327,295 Rls. 347,390 $
20 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 114,240 9,932,687,308 Rls. 329,761 $
21 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 38123010 آنتي ا کسيدا نها 117,000 9,313,918,725 Rls. 311,918 $
22 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين ) به ا ستثناي لاتکس 89,375 8,477,401,487 Rls. 289,674 $
23 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 9,090 8,456,192,200 Rls. 299,260 $
24 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 119,200 8,251,199,982 Rls. 286,568 $
25 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 77,000 7,126,343,132 Rls. 239,480 $
26 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 39,000 5,045,338,080 Rls. 169,020 $
27 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 38,350 4,559,338,934 Rls. 153,789 $
28 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 100,800 4,498,700,000 Rls. 151,273 $
29 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 86,000 4,473,483,662 Rls. 154,203 $
30 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 28046900 حاوي كمتر ا ز99/99 درصد وزني سيليسيم 72,000 4,140,879,840 Rls. 138,227 $
31 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 11,500 3,947,924,330 Rls. 131,108 $
32 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 69,000 3,700,577,282 Rls. 125,703 $
33 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 100,800 3,698,899,344 Rls. 122,472 $
34 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 29291000 ايزوسياناتکها 17,200 2,945,929,715 Rls. 101,545 $
35 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 28352400 فسفات هاي پتاسيم 48,000 2,677,374,960 Rls. 89,389 $
36 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 7,479 2,010,224,674 Rls. 69,438 $
37 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 63071000 کف شوروقابدستمال, قابشور,گردگير,سايرپارچه هاي همانندبرا ي تميزکردن. 19,425 1,273,006,332 Rls. 42,270 $
38 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 2,500 1,227,288,681 Rls. 43,690 $
39 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 16,500 1,148,003,710 Rls. 39,268 $
40 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 2,776 956,387,213 Rls. 33,975 $
41 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 580 917,928,000 Rls. 30,500 $
42 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 17,106 899,606,400 Rls. 29,809 $
43 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 130,380 776,411,147 Rls. 25,918 $
44 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 20,000 525,026,000 Rls. 18,351 $
45 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 332 444,787,200 Rls. 14,736 $
46 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 72179000 مفتول ا زآهن يافولادغيرممزوج, که درجاي ديگرگفته نشده. 11,670 342,161,997 Rls. 11,337 $
47 12 1394 شهيدرجايي سوئيس 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 3,291 249,305,760 Rls. 8,748 $
مجموع کل
2,933,717,590,369 ريال
مجموع کل
100,670,482 دلار
[1]