آمار کل " واردات از" کشور (شيلي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي شيلي 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 9,700,142 204,510,998,718 Rls. 6,778,604 $
2 12 1394 شهيدرجايي شيلي 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 90,523 184,077,413,028 Rls. 6,318,771 $
3 12 1394 شهيدرجايي شيلي 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 5,881,238 119,209,202,620 Rls. 4,060,937 $
4 12 1394 شهيدرجايي شيلي 51052100 پشم شانه زده بصورت توده. 98,060 19,007,171,401 Rls. 649,513 $
5 12 1394 شهيدرجايي شيلي 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 30,000 11,988,865,550 Rls. 408,752 $
6 12 1394 شهيدرجايي شيلي 31043000 سولفات پتاسيم 216,000 6,837,550,964 Rls. 237,093 $
7 12 1394 شهيدرجايي شيلي 03031300 ماهيکهاي آزاد اقيانوس اطلس (salmo salar) و ماهي آزاد دانوب (hucho hucho) يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 4,995 779,700,258 Rls. 27,359 $
مجموع کل
546,410,902,540 ريال
مجموع کل
18,481,028 دلار
[1]