آمار کل " واردات از" کشور (عربستان سعودي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 11,459,250 510,215,509,025 Rls. 16,983,651 $
2 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 1,565,313 106,219,509,282 Rls. 3,595,497 $
3 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 555,497 79,885,345,673 Rls. 2,706,755 $
4 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 834,600 57,878,183,907 Rls. 1,954,077 $
5 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 940,500 49,285,946,213 Rls. 1,654,148 $
6 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 39012010 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 990,000 45,661,392,774 Rls. 1,512,768 $
7 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 28230000 ا کسيدهاي تيتان 620,000 42,320,131,614 Rls. 1,426,585 $
8 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 39011021 پلي اتيلن گريد لوله . به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 990,000 42,216,255,789 Rls. 1,409,464 $
9 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 990,000 28,986,233,551 Rls. 991,938 $
10 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 346,500 15,225,807,425 Rls. 511,453 $
11 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 90,284 15,224,354,182 Rls. 512,387 $
12 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 48194000 کيسه وساک, ا زجمله کيسه هاي قيفي,ا زکاغذيامقوا که درجاي ديگر مذکورنباشد 352,579 14,113,699,260 Rls. 484,079 $
13 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 537,930 12,514,366,861 Rls. 422,767 $
14 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 420,750 12,469,953,050 Rls. 419,722 $
15 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 32061190 سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 200,000 12,022,922,000 Rls. 400,338 $
16 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 198,355 11,544,180,521 Rls. 396,627 $
17 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 136,000 10,593,399,796 Rls. 353,661 $
18 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 27101920 گريس 141,094 10,425,002,862 Rls. 354,823 $
19 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 42,024 9,886,084,000 Rls. 328,310 $
20 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 93,075 7,635,871,704 Rls. 258,768 $
21 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 99,000 7,382,925,000 Rls. 246,426 $
22 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 47,600 6,284,978,600 Rls. 209,800 $
23 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 48193000 کيسه به عرض پايه 40 سانتيمتريابيشترا زکاغذيامقوا 136,563 6,241,927,424 Rls. 221,310 $
24 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 148,500 5,750,740,732 Rls. 198,444 $
25 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 123,750 5,437,940,430 Rls. 184,956 $
26 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 99,000 4,653,449,460 Rls. 154,195 $
27 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 47,024 3,973,026,940 Rls. 134,080 $
28 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 72,000 3,755,316,475 Rls. 127,522 $
29 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 260,750 3,575,428,924 Rls. 121,277 $
30 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 58,271 3,475,866,540 Rls. 117,575 $
31 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 40081190 صفحه ورق ونواراز کائوچوي اسفنجي بجزپوشش براي کف وعايق الاستومري 13,000 3,343,626,254 Rls. 111,614 $
32 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 65,550 3,054,080,768 Rls. 101,604 $
33 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 2,029 2,968,458,815 Rls. 98,528 $
34 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 73011000 پالپلانش ا زآهن ياا زفولاد. 47,706 2,913,650,098 Rls. 98,163 $
35 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 26,600 2,786,355,933 Rls. 93,789 $
36 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 172,392 2,671,072,826 Rls. 89,453 $
37 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 39011041 پلي اتيلن گريد تزريقي به صورت پودرباچگالي كمتراز 94% 49,500 2,614,966,605 Rls. 87,574 $
38 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 39,909 2,570,698,326 Rls. 85,804 $
39 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 39219060 tee-shirt transferازپلي اميد 13,017 1,876,547,010 Rls. 62,600 $
40 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 50,000 1,727,000,000 Rls. 60,599 $
41 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 48,000 1,633,512,260 Rls. 54,120 $
42 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 54072010 پارچه هاي تاروپودباف که ا زنواريا اشکال همانند از پلي پروپيلن باترا کم تاري از 105در دسيمتر وتراكم پودي حداقل 64 در دسيمتر وتراكم پودي حداقل 64 در دسيمتر به عرض 200 سانتيمتر ووزن 90 در متر مربع 18,599 1,434,728,515 Rls. 48,315 $
43 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 29141100 استن 64,000 1,412,611,200 Rls. 46,800 $
44 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 29321100 تترا هيدروفوران 14,400 1,314,121,665 Rls. 44,189 $
45 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 24,750 993,955,050 Rls. 33,165 $
46 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 29054200 پنتا ا ريتريتول ( پنتاا ريتريت ) 20,000 938,451,800 Rls. 31,323 $
47 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 9,582 930,247,500 Rls. 32,865 $
48 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 16,000 732,000,000 Rls. 24,440 $
49 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 32072090 ترکيبات زجاجي وفرآورده هاي همانند به غيراز لعاب ها 2,700 602,670,838 Rls. 20,119 $
50 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 35,672 598,430,618 Rls. 19,976 $
51 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 10,056 518,658,448 Rls. 17,496 $
52 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 21,320 341,172,959 Rls. 12,001 $
53 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 48043900 کاغذومقوا ي کرا فت (به ا ستثناءسفيدنشده )به شکل رول ياورق هرمترمربع حدا کثر150گرم 18,053 302,825,355 Rls. 10,110 $
54 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 23,006 248,770,399 Rls. 8,729 $
55 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 460 220,876,805 Rls. 7,471 $
56 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 38190010 مايع ترمز آماده 780 127,941,066 Rls. 4,346 $
57 12 1394 شهيدرجايي عربستان سعودي 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 576 88,945,522 Rls. 3,021 $
مجموع کل
1,183,822,126,647 ريال
مجموع کل
39,701,620 دلار
[1]