آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 31,500,000 832,069,804,453 Rls. 30,262,586 $
2 12 1394 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 225,594 6,782,686,110 Rls. 225,227 $
3 12 1394 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 94,384 6,305,914,021 Rls. 221,268 $
4 12 1394 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 14,790 4,406,188,600 Rls. 146,361 $
5 12 1394 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 28332500 سولفات هااز مس 72,000 3,875,049,840 Rls. 128,478 $
6 12 1394 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 180,036 3,494,417,465 Rls. 117,503 $
7 12 1394 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 48064000 کاغذشيشه نماوسايرکاغذهاي برا ق شده شفاف يانيمه شفاف, بشکل رول ياورق, غيرمذکوردرجاي ديگر 88,100 3,462,487,623 Rls. 115,601 $
8 12 1394 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 28,000 2,074,568,737 Rls. 73,697 $
9 12 1394 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 6,001 1,908,500,945 Rls. 63,380 $
10 12 1394 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 44123200 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب طبق شده همانند حداقل بايك لايه خارجي ازچوب خانواده غير مخروطيان هرلايه به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 99,530 1,701,313,490 Rls. 57,129 $
11 12 1394 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 28332400 سولفات هااز نيکل 21,000 1,253,859,967 Rls. 42,162 $
12 12 1394 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 12,000 1,016,115,300 Rls. 36,096 $
13 12 1394 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 22,800 769,090,320 Rls. 27,053 $
14 12 1394 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,520 729,614,926 Rls. 24,236 $
15 12 1394 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 4,050 394,656,500 Rls. 13,967 $
16 12 1394 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 1,349 341,171,146 Rls. 11,760 $
مجموع کل
870,585,439,442 ريال
مجموع کل
31,566,504 دلار
[1]