آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 84295921 بيل مکانيکي نو،به قدرت بيش از 200 اسب بخار ،فاقد قابليت چرخش 360درجه 342,448 159,913,371,285 Rls. 5,298,127 $
2 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 71,731 98,958,800,000 Rls. 3,559,157 $
3 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 421,250 94,707,759,256 Rls. 3,196,883 $
4 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 73023000 سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 469,286 78,592,600,133 Rls. 2,614,346 $
5 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 2,923,369 67,154,867,737 Rls. 2,229,793 $
6 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 29181100 اسيد لاكتيك، املاح و استرهاي آن 249,600 57,471,283,729 Rls. 1,909,565 $
7 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 84481110 دا بي ژا کارد 42,304 45,281,234,914 Rls. 1,511,048 $
8 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 321,675 34,834,742,278 Rls. 1,180,472 $
9 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 29,440 30,945,295,816 Rls. 1,085,838 $
10 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 235,775 30,687,559,089 Rls. 1,067,650 $
11 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 84451100 ماشين هاي حلاجي(Cardingmachines ) 69,076 30,368,573,958 Rls. 1,020,049 $
12 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 29232090 فسفوآمينوليپيدها 96,000 27,380,913,353 Rls. 938,548 $
13 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 175,448 26,475,029,621 Rls. 890,873 $
14 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 292,674 20,165,612,792 Rls. 684,208 $
15 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 84451200 ماشين هاي شانه زني(Combingmachines ) 17,640 20,003,730,000 Rls. 662,726 $
16 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 24,725 19,505,423,149 Rls. 673,762 $
17 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 19,600 18,931,560,120 Rls. 627,831 $
18 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 84262000 جرثقيلکهاي برجي (Tower cranes) 454,990 17,317,620,451 Rls. 584,750 $
19 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 14,085 16,717,869,366 Rls. 558,062 $
20 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 496,024 15,932,814,877 Rls. 539,980 $
21 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 84451300 ماشين هاي کشش يافتيله كني الياف (ِِdrawing and roving machines) 16,477 15,865,129,120 Rls. 556,691 $
22 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 12,990 15,177,672,616 Rls. 521,086 $
23 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 25085000 آندالوزيت، سيانيت، سيليمانيت 1,174,000 14,427,417,334 Rls. 492,969 $
24 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 735,320 13,535,203,500 Rls. 451,821 $
25 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 42,950 13,209,178,542 Rls. 446,269 $
26 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 17029000 ساير، همچنين ساكاروز تغيير يافته به گلوكز از طريق هيدروليز (قند معكوس) (Invert sugar) و ساير قندها و شربتکهاي قند كه به حالت خشك حاوي 50 درصد وزني فروكتوز باشند 367,750 12,866,145,479 Rls. 428,575 $
27 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 209,925 10,582,097,600 Rls. 352,623 $
28 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 8,415 10,519,410,000 Rls. 350,998 $
29 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 84483200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 8,419 10,489,629,069 Rls. 361,574 $
30 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 324,000 10,156,608,227 Rls. 338,850 $
31 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 73062900 ساير لوله ها ازفولاد زنگ نزن براي جداره سازي ولوله گذاري براي حفاري نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 58,573 10,105,913,880 Rls. 335,689 $
32 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 181,200 10,006,418,286 Rls. 333,580 $
33 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 15,089 9,978,285,372 Rls. 333,636 $
34 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 29161100 کاسيد اكريليك و املاح آن 197,337 9,511,542,177 Rls. 318,740 $
35 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 201,600 8,693,072,288 Rls. 291,533 $
36 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 28,645 7,706,590,000 Rls. 255,168 $
37 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 72085490 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410 202,151 6,812,631,602 Rls. 225,711 $
38 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 13,996 6,499,771,704 Rls. 219,825 $
39 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 310,275 6,416,020,630 Rls. 216,529 $
40 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 28251000 هيدرا زين وهيدرکسيلامين وا ملاح غيرآلي آنها 73,220 6,404,088,769 Rls. 214,080 $
41 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 47,840 6,153,513,766 Rls. 205,391 $
42 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 17024010 دکستروز 304,750 5,644,974,493 Rls. 188,044 $
43 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 18,000 5,458,752,000 Rls. 180,849 $
44 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 38246000 سوربيتول (به ا ستثناي آنهائي که مشمول شماره فرعي290544است ) 242,000 5,434,026,684 Rls. 184,336 $
45 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 71,214 5,270,637,755 Rls. 177,896 $
46 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 3,900 4,941,547,091 Rls. 174,582 $
47 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 28161090 هيدروا کسيد و پرا کسيدمنيزيوم غير از ژل منيزيوم هيدروکسايد گريد دارويي وپودر منيزيوم هيدروکسايد گريد دارويي 120,000 4,686,010,146 Rls. 157,435 $
48 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 29054410 سوربيتول محلول درآب (D-گلوسيتول) 220,000 4,676,826,015 Rls. 158,774 $
49 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 39045000 پليمرهاي کلرور وينيليدن , به ا شکال ا بتدا ئي - 45,000 4,429,083,750 Rls. 148,328 $
50 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 70,930 4,289,266,142 Rls. 146,921 $
51 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 13023200 لعابکها و مواد غليظکكننده،کحتي تغييريافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب يا دانه گواره 7,350 3,936,223,560 Rls. 131,414 $
52 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 79,470 3,929,503,304 Rls. 131,118 $
53 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 112,522 3,604,893,819 Rls. 121,919 $
54 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 29155000 اسيد پروپيونيك، املاح و استرهاي آن 320,000 3,406,099,763 Rls. 113,995 $
55 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 21,280 3,031,648,400 Rls. 101,200 $
56 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 25233000 سيمان آلومينو 142,800 3,011,963,192 Rls. 101,416 $
57 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 04021030 ---شير خشك صنعتي 29,000 2,952,185,152 Rls. 103,510 $
58 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 50,800 2,802,217,455 Rls. 94,329 $
59 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 73029000 لوا زم را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد, که درجاي ديگرذکرنشده. 6,990 2,610,670,796 Rls. 86,519 $
60 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 108,070 2,588,900,000 Rls. 86,423 $
61 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 137,440 2,573,000,385 Rls. 85,258 $
62 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 35,200 2,356,782,073 Rls. 80,457 $
63 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 120,000 2,342,718,000 Rls. 78,752 $
64 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 69031000 ا شياءسرا ميکي نسوز,که درجاي ديگرذکرنشده, بابيش ا ز50%گرا فيت ياديگرکربن ها. 29,948 2,292,662,752 Rls. 81,136 $
65 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 38109090 ساير موادمخصوص تسهيل لحيم كاري وجوش كاري وساير تركيبات كمكي براي لحيم كاري ياجوش دادن سطح فلزات ،فرآورده هابراي پوشاندن ياپركردن الكترودهاياميله هاي جوشكاري 41,546 2,288,137,970 Rls. 79,046 $
66 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 29031200 دي کلرومتان (کلرور متيلن ) 104,000 2,276,143,803 Rls. 75,993 $
67 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 15211010 مومکهاي طبيعي بر پايه كارنوباواكس حتي تصفيه شده يا رنگ كرده 160,000 2,088,519,443 Rls. 70,217 $
68 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 7,000 2,022,085,128 Rls. 67,470 $
69 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر 16,000 1,994,803,200 Rls. 66,088 $
70 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 29054420 پودرسوربيتول 43,000 1,961,194,831 Rls. 65,860 $
71 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 19,583 1,898,494,436 Rls. 63,368 $
72 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) Curing builder resin 20,000 1,799,326,800 Rls. 60,048 $
73 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 10,140 1,747,105,496 Rls. 59,088 $
74 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 27101930 روغن ترانسفور ماتور 48,681 1,700,976,483 Rls. 56,337 $
75 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 31054000 دي هيدروژنواورتو فسفات آمونيوم (فسفات مونو آمونيك) حتي به صورت مخلوط با هيدروژنواورتوفسفات دي آمونيوم (فسفات دي آمونيك) 69,000 1,668,737,340 Rls. 55,710 $
76 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 38101090 خميروپودرهاي لحيم کاري وجوشکاري مرکب ا ز فلز وسايرموا د 30,391 1,581,378,570 Rls. 52,610 $
77 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 17,820 1,517,600,000 Rls. 54,278 $
78 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 72201200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmبه ضخامت کمترا ز75/4 mm. 19,593 1,492,335,240 Rls. 49,811 $
79 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 21,000 1,432,116,000 Rls. 47,814 $
80 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 322,000 1,400,935,616 Rls. 46,891 $
81 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 2,816 1,333,892,150 Rls. 45,113 $
82 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 4,154 1,305,476,692 Rls. 43,720 $
83 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 30,888 1,299,141,896 Rls. 44,959 $
84 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 29280000 مشتقات آلي هيدرازين يا هيدروكسيل آمين. 8,000 1,285,719,972 Rls. 42,920 $
85 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 13,286 1,227,620,281 Rls. 41,519 $
86 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 72125000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmآبکاري ياا ندودشده باساير مواد غيرمذکور 38,956 1,188,804,162 Rls. 39,680 $
87 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 3,853 1,154,352,126 Rls. 40,484 $
88 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 31043000 سولفات پتاسيم 42,000 1,137,618,160 Rls. 39,213 $
89 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 29054300 مانيتول 5,000 1,121,543,750 Rls. 39,533 $
90 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 39140000 مبادله کننده هاي يون برا ساس پليمرهاي مشمول شماره هاي 3901لغايت 3913به ا شکال ا بتدا يي 14,921 983,298,765 Rls. 33,081 $
91 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 25070010 کائولن 104,000 944,533,478 Rls. 31,297 $
92 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 39022000 پلي ا يزوبوتيلن به ا شکال ا بتدا ئي 11,000 919,409,500 Rls. 31,891 $
93 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 72173020 اندود شده با پوشش فسفاته روي و با فرآيند توليد نورد گرم به همراه کار مکانيکي کشش سرد 19,664 890,149,218 Rls. 31,622 $
94 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 84604000 ماشين هاي هموا رکردن ياصاف کردن, برا ي کاربرروي فلز0 105 879,424,234 Rls. 29,160 $
95 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 30059010 باندهاي ساده، استريل، گاز وازلينه، باندگچي و زيرگچي و باندكشي و لولهکاي، لنوگاز ساده، رول پنبهکاي دندانپزشكي ساده و پدچشمي 2,254 878,883,408 Rls. 30,839 $
96 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 636 874,955,653 Rls. 29,591 $
97 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 5,460 838,382,040 Rls. 28,479 $
98 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 17,400 691,467,000 Rls. 22,963 $
99 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 40103500 تسمه همزمان (Synchronous belt) بيکانتها، داراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 150 سانتيمتر 235 668,410,040 Rls. 22,362 $
100 12 1394 شهيدرجايي فرانسه 38111900 فرآورده هاي ضدا نفجاربرا ساس سايرموا د-غيرازتركيبات سرب 16,800 668,000,000 Rls. 23,546 $
مجموع کل
1,261,894,567,493 ريال
مجموع کل
42,662,218 دلار