آمار کل " واردات از" کشور (فيليپين) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 44,085,197 1,005,510,289,299 Rls. 34,175,113 $
2 12 1394 شهيدرجايي فيليپين 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 6,834,232 200,130,814,246 Rls. 6,774,349 $
3 12 1394 شهيدرجايي فيليپين 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 32,042 10,721,410,686 Rls. 356,657 $
4 12 1394 شهيدرجايي فيليپين 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 3,567 9,936,760,236 Rls. 331,734 $
5 12 1394 شهيدرجايي فيليپين 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 167,200 7,056,084,204 Rls. 248,305 $
6 12 1394 شهيدرجايي فيليپين 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 24,650 5,041,801,109 Rls. 171,863 $
7 12 1394 شهيدرجايي فيليپين 80430000 آناناس ; تازه يا خشک کرده 70,140 2,206,537,566 Rls. 73,104 $
8 12 1394 شهيدرجايي فيليپين 13023200 لعابکها و مواد غليظکكننده،کحتي تغييريافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب يا دانه گواره 7,500 1,461,086,768 Rls. 49,591 $
9 12 1394 شهيدرجايي فيليپين 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 44,000 1,028,904,444 Rls. 34,116 $
10 12 1394 شهيدرجايي فيليپين 80310000 موز سبز تازه يا خشك كرده 40,550 942,435,032 Rls. 31,223 $
11 12 1394 شهيدرجايي فيليپين 85041020 متعادل كننده هاي الکترونيکي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 318 165,694,896 Rls. 5,543 $
12 12 1394 شهيدرجايي فيليپين 53050000 نارگيل،آباكا، الياف نساجي گياهي، خام يا فرآوري شده ولي ريسيده نشده، كنف هندي، پاره الياف كوتاه از كتان، وضايعات از اين الياف 3,502 149,892,700 Rls. 5,020 $
13 12 1394 شهيدرجايي فيليپين 21069010 ا ستابيلايزر 1,000 68,274,635 Rls. 2,425 $
مجموع کل
1,244,419,985,821 ريال
مجموع کل
42,259,044 دلار
[1]