آمار کل " واردات از" کشور (كلمبيا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي كلمبيا 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 100,000 17,670,876,060 Rls. 590,276 $
2 12 1394 شهيدرجايي كلمبيا 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 19,240 1,491,465,560 Rls. 49,421 $
3 12 1394 شهيدرجايي كلمبيا 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 3,700 1,082,050,502 Rls. 36,201 $
4 12 1394 شهيدرجايي كلمبيا 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 7,426 756,851,013 Rls. 27,527 $
5 12 1394 شهيدرجايي كلمبيا 14049030 كوكوپيت 49,030 411,659,197 Rls. 13,742 $
6 12 1394 شهيدرجايي كلمبيا 30064080 آمالگام براي پركردن دندان 3,000 326,773,396 Rls. 10,933 $
مجموع کل
21,739,675,728 ريال
مجموع کل
728,099 دلار
[1]