آمار کل " واردات از" کشور (كويت) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي كويت 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 4,574,720 199,108,623,058 Rls. 6,748,883 $
2 12 1394 شهيدرجايي كويت 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 12,800 19,292,980,779 Rls. 657,118 $
3 12 1394 شهيدرجايي كويت 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 92,800 14,549,446,072 Rls. 508,544 $
4 12 1394 شهيدرجايي كويت 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 26,755 12,191,795,470 Rls. 406,925 $
5 12 1394 شهيدرجايي كويت 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 302,400 11,456,752,104 Rls. 379,512 $
6 12 1394 شهيدرجايي كويت 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 99,800 5,435,220,000 Rls. 192,350 $
7 12 1394 شهيدرجايي كويت 87085019 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 7,192 5,083,012,072 Rls. 180,569 $
8 12 1394 شهيدرجايي كويت 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 14,766 3,810,173,016 Rls. 126,232 $
9 12 1394 شهيدرجايي كويت 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 1,040 1,134,707,250 Rls. 38,648 $
10 12 1394 شهيدرجايي كويت 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 362 991,194,704 Rls. 35,211 $
11 12 1394 شهيدرجايي كويت 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 2,546 823,056,091 Rls. 27,271 $
12 12 1394 شهيدرجايي كويت 38231100 اسيد استئاريك 36,000 813,132,000 Rls. 27,000 $
13 12 1394 شهيدرجايي كويت 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 23,000 277,008,070 Rls. 9,324 $
14 12 1394 شهيدرجايي كويت 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 9,514 162,656,100 Rls. 5,430 $
15 12 1394 شهيدرجايي كويت 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 13 106,720,851 Rls. 3,791 $
16 12 1394 شهيدرجايي كويت 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 33 69,557,765 Rls. 2,471 $
مجموع کل
275,306,035,402 ريال
مجموع کل
9,349,278 دلار
[1]