آمار کل " واردات از" کشور (لهستان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي لهستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 225,740 12,684,434,104 Rls. 422,746 $
2 12 1394 شهيدرجايي لهستان 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 15,481 10,048,208,980 Rls. 339,834 $
3 12 1394 شهيدرجايي لهستان 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 67,500 3,730,300,414 Rls. 131,789 $
4 12 1394 شهيدرجايي لهستان 29142200 سيكلوهگزانون و متيل سيكلوهگزانونکها 30,400 1,738,074,464 Rls. 57,980 $
5 12 1394 شهيدرجايي لهستان 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 168,000 1,615,452,215 Rls. 57,147 $
6 12 1394 شهيدرجايي لهستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 3,046 1,469,895,000 Rls. 49,427 $
7 12 1394 شهيدرجايي لهستان 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 38,526 1,390,745,900 Rls. 46,736 $
8 12 1394 شهيدرجايي لهستان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 66,000 1,057,927,680 Rls. 35,305 $
9 12 1394 شهيدرجايي لهستان 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 10,000 793,435,156 Rls. 28,079 $
10 12 1394 شهيدرجايي لهستان 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 10,000 643,134,800 Rls. 21,466 $
11 12 1394 شهيدرجايي لهستان 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 19,210 617,180,002 Rls. 20,593 $
12 12 1394 شهيدرجايي لهستان 23099010 خوراك اماده ابزيان 3,415 281,501,398 Rls. 9,394 $
13 12 1394 شهيدرجايي لهستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 871 39,638,266 Rls. 1,356 $
14 12 1394 شهيدرجايي لهستان 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 389 28,800,896 Rls. 985 $
15 12 1394 شهيدرجايي لهستان 63071000 کف شوروقابدستمال, قابشور,گردگير,سايرپارچه هاي همانندبرا ي تميزکردن. 255 21,455,308 Rls. 734 $
16 12 1394 شهيدرجايي لهستان 73129000 نوا رهاي گيس باف, طناب بار (sling)واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق. 202 9,452,163 Rls. 323 $
17 12 1394 شهيدرجايي لهستان 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 98 7,318,010 Rls. 250 $
18 12 1394 شهيدرجايي لهستان 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 144 6,440,958 Rls. 220 $
19 12 1394 شهيدرجايي لهستان 44111492 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده پروفيل روكش شده 200 429,770 Rls. 14 $
مجموع کل
36,183,825,485 ريال
مجموع کل
1,224,379 دلار
[1]