آمار کل " واردات از" کشور (لوگزامبورگ) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي لوگزامبورگ 29304000 متيونين 300,000 53,098,463,525 Rls. 1,770,721 $
2 12 1394 شهيدرجايي لوگزامبورگ 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 55,000 30,053,103,576 Rls. 1,005,243 $
3 12 1394 شهيدرجايي لوگزامبورگ 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 78,587 12,916,168,586 Rls. 428,710 $
4 12 1394 شهيدرجايي لوگزامبورگ 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 5,000 8,945,110,500 Rls. 296,363 $
5 12 1394 شهيدرجايي لوگزامبورگ 38246000 سوربيتول (به ا ستثناي آنهائي که مشمول شماره فرعي290544است ) 347,888 7,499,877,641 Rls. 256,123 $
6 12 1394 شهيدرجايي لوگزامبورگ 29395900 سايرتئوفيلين وآمينوفيلين (تئو فيلين -اتيلن دي آمين ) ومشتقات و ا ملاح ا ين محصولات که درجاي ديگر مذکورنباشد 12,000 6,235,367,069 Rls. 209,874 $
7 12 1394 شهيدرجايي لوگزامبورگ 29189910 ناپروكسن 5,000 5,597,304,100 Rls. 187,263 $
8 12 1394 شهيدرجايي لوگزامبورگ 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 10,000 4,781,148,000 Rls. 162,078 $
9 12 1394 شهيدرجايي لوگزامبورگ 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 3,500 4,124,883,800 Rls. 137,634 $
10 12 1394 شهيدرجايي لوگزامبورگ 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 8,000 3,673,590,500 Rls. 121,711 $
11 12 1394 شهيدرجايي لوگزامبورگ 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 2,000 1,947,930,994 Rls. 66,168 $
12 12 1394 شهيدرجايي لوگزامبورگ 29054410 سوربيتول محلول درآب (D-گلوسيتول) 43,520 922,072,825 Rls. 31,321 $
13 12 1394 شهيدرجايي لوگزامبورگ 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 12,500 826,050,000 Rls. 27,370 $
14 12 1394 شهيدرجايي لوگزامبورگ 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 22,930 790,464,000 Rls. 26,237 $
15 12 1394 شهيدرجايي لوگزامبورگ 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 6,744 567,000,000 Rls. 19,585 $
مجموع کل
141,978,535,115 ريال
مجموع کل
4,746,402 دلار
[1]