آمار کل " واردات از" کشور (نروژ) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي نروژ 03031300 ماهيکهاي آزاد اقيانوس اطلس (salmo salar) و ماهي آزاد دانوب (hucho hucho) يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 241,389 50,436,272,053 Rls. 1,716,049 $
2 12 1394 شهيدرجايي نروژ 89079000 ا دوا ت شناورمثلا کلک (غيرا زکلک قابل بادکردن )مخزن, صندوق زيرآبي,سکوي تخليه وبادگيري بوئه وبرج علائم (فانوس دريايي ) 77,591 15,224,936,580 Rls. 508,345 $
3 12 1394 شهيدرجايي نروژ 03047900 ساير فيله يخ زده ماهي باستثناي ماهي كاد ماهي هادداك پشت سياه هيك آلاسكا پولاك 25,460 5,707,131,555 Rls. 189,505 $
4 12 1394 شهيدرجايي نروژ 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 135,298 5,493,402,470 Rls. 188,695 $
5 12 1394 شهيدرجايي نروژ 03031100 ماهيکهاي آزاد اقيانوس اطلس (salmo salar) و ماهي آزاد دانوب (hucho hucho) يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 20,117 3,958,161,010 Rls. 131,134 $
6 12 1394 شهيدرجايي نروژ 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 99,725 3,906,047,777 Rls. 130,332 $
7 12 1394 شهيدرجايي نروژ 03021400 ماهي سالمون اقيانوس اطلس (Salmo Salar) و ماهي سالمون دانوب (Huchohucho)تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 20,500 3,725,698,816 Rls. 123,437 $
8 12 1394 شهيدرجايي نروژ 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 52,637 3,448,049,516 Rls. 116,274 $
9 12 1394 شهيدرجايي نروژ 25233000 سيمان آلومينو 120,000 3,125,113,190 Rls. 110,297 $
10 12 1394 شهيدرجايي نروژ 03021300 ماهيکهاي آزاد اقيانوس اطلس (salmo salar) و ماهي آزاد دانوب (hucho hucho) يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 14,983 2,810,555,004 Rls. 93,059 $
11 12 1394 شهيدرجايي نروژ 31026000 املاح مضاعف و مخلوطکهاي نيترات كلسيم و نيترات آمونيوم 144,000 2,721,267,932 Rls. 90,839 $
12 12 1394 شهيدرجايي نروژ 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 40,000 1,340,598,941 Rls. 46,852 $
13 12 1394 شهيدرجايي نروژ 87150000 کالسکه هاي بچه و ا جزا ء و قطعات آنها 2,448 1,239,791,963 Rls. 43,334 $
14 12 1394 شهيدرجايي نروژ 38089229 ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي 8,000 1,143,575,200 Rls. 38,176 $
15 12 1394 شهيدرجايي نروژ 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 21,000 1,097,558,663 Rls. 37,543 $
16 12 1394 شهيدرجايي نروژ 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 6,366 524,434,595 Rls. 17,781 $
17 12 1394 شهيدرجايي نروژ 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 421 192,402,140 Rls. 6,508 $
18 12 1394 شهيدرجايي نروژ 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 1,882 162,257,314 Rls. 5,409 $
مجموع کل
106,257,254,719 ريال
مجموع کل
3,593,570 دلار
[1]