آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي هلند 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 15,600 209,657,400,000 Rls. 6,961,662 $
2 12 1394 شهيدرجايي هلند 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 3,891,491 123,710,620,055 Rls. 4,194,112 $
3 12 1394 شهيدرجايي هلند 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 1,051,500 68,525,641,081 Rls. 2,388,280 $
4 12 1394 شهيدرجايي هلند 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 596,060 60,426,300,037 Rls. 2,038,592 $
5 12 1394 شهيدرجايي هلند 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 500,000 54,437,280,500 Rls. 1,819,462 $
6 12 1394 شهيدرجايي هلند 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,309,727 49,920,433,697 Rls. 1,655,965 $
7 12 1394 شهيدرجايي هلند 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 154,804 39,391,920,000 Rls. 1,314,949 $
8 12 1394 شهيدرجايي هلند 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 465,280 38,211,022,094 Rls. 1,289,226 $
9 12 1394 شهيدرجايي هلند 11071000 مالت بو ندا ده 1,809,980 33,351,296,286 Rls. 1,131,230 $
10 12 1394 شهيدرجايي هلند 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 250,148 32,242,782,881 Rls. 1,112,550 $
11 12 1394 شهيدرجايي هلند 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 50,541 28,562,433,744 Rls. 956,545 $
12 12 1394 شهيدرجايي هلند 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 326,550 27,458,932,787 Rls. 925,722 $
13 12 1394 شهيدرجايي هلند 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 181,100 21,578,486,128 Rls. 742,373 $
14 12 1394 شهيدرجايي هلند 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 468,003 20,968,878,978 Rls. 707,237 $
15 12 1394 شهيدرجايي هلند 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 50,946 18,382,214,800 Rls. 608,824 $
16 12 1394 شهيدرجايي هلند 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 111,107 17,173,585,170 Rls. 570,627 $
17 12 1394 شهيدرجايي هلند 29232010 لستينکها 504,800 17,068,185,582 Rls. 571,128 $
18 12 1394 شهيدرجايي هلند 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 436,145 15,536,329,068 Rls. 532,088 $
19 12 1394 شهيدرجايي هلند 02023010 گوشت را ن ازنوع گاو بي ا ستخوا ن منجمد 124,960 15,056,291,986 Rls. 520,079 $
20 12 1394 شهيدرجايي هلند 28352610 مونو كلسيم فسفات 683,584 13,419,579,352 Rls. 464,109 $
21 12 1394 شهيدرجايي هلند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 160,000 11,213,716,540 Rls. 377,494 $
22 12 1394 شهيدرجايي هلند 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 258,000 10,834,353,960 Rls. 362,475 $
23 12 1394 شهيدرجايي هلند 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 264,750 10,027,292,784 Rls. 338,256 $
24 12 1394 شهيدرجايي هلند 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 1,431,750 9,189,516,690 Rls. 307,368 $
25 12 1394 شهيدرجايي هلند 73051990 لوله ازآهن يافولا د بامقطع مدور باقطر خارجي بيش از 4/406براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر 172,713 7,748,178,303 Rls. 257,449 $
26 12 1394 شهيدرجايي هلند 73045900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور ,که درجاي ديگرذکرنشده. 27,388 7,674,000,000 Rls. 271,118 $
27 12 1394 شهيدرجايي هلند 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 80,000 6,435,153,080 Rls. 216,043 $
28 12 1394 شهيدرجايي هلند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 46,060 6,246,561,202 Rls. 208,549 $
29 12 1394 شهيدرجايي هلند 19019010 خوراک دام جايگزين شونده شير دامي مطابق استاندارد ملي 2388 108,925 6,074,019,415 Rls. 205,870 $
30 12 1394 شهيدرجايي هلند 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 52,385 5,515,072,670 Rls. 185,970 $
31 12 1394 شهيدرجايي هلند 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 27,400 5,391,522,424 Rls. 182,940 $
32 12 1394 شهيدرجايي هلند 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 195,200 5,133,705,000 Rls. 171,000 $
33 12 1394 شهيدرجايي هلند 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 74,439 4,911,131,448 Rls. 165,938 $
34 12 1394 شهيدرجايي هلند 22029010 مكمل هاي غذايي مايع (نوشيدني) 200,500 4,502,423,908 Rls. 152,274 $
35 12 1394 شهيدرجايي هلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 96,000 4,420,614,881 Rls. 148,054 $
36 12 1394 شهيدرجايي هلند 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 69,900 4,152,702,400 Rls. 140,470 $
37 12 1394 شهيدرجايي هلند 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 35,350 3,965,040,000 Rls. 131,375 $
38 12 1394 شهيدرجايي هلند 31055900 ساير کودهاي معدني ياشيميائي دا را ي دوعنصر حاصلخير كننده ا زت وفسفرکه درجاي ديگري مذکور نباشد 248,475 3,917,365,750 Rls. 135,261 $
39 12 1394 شهيدرجايي هلند 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 920,000 3,897,342,906 Rls. 134,136 $
40 12 1394 شهيدرجايي هلند 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 11,960 3,751,962,944 Rls. 126,163 $
41 12 1394 شهيدرجايي هلند 32061190 سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 40,000 3,621,082,000 Rls. 119,971 $
42 12 1394 شهيدرجايي هلند 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 196,534 3,568,119,072 Rls. 119,112 $
43 12 1394 شهيدرجايي هلند 31043000 سولفات پتاسيم 132,500 3,517,092,534 Rls. 117,168 $
44 12 1394 شهيدرجايي هلند 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 39,850 3,338,353,000 Rls. 111,438 $
45 12 1394 شهيدرجايي هلند 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 36,720 3,333,777,600 Rls. 113,931 $
46 12 1394 شهيدرجايي هلند 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 28,000 3,180,130,280 Rls. 112,971 $
47 12 1394 شهيدرجايي هلند 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 49,500 3,089,272,089 Rls. 104,480 $
48 12 1394 شهيدرجايي هلند 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 46,800 2,962,603,783 Rls. 102,071 $
49 12 1394 شهيدرجايي هلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 8,850 2,866,556,979 Rls. 103,752 $
50 12 1394 شهيدرجايي هلند 17026000 ساير فروکتوزها و شربت هاي فروکتوز ,که حاوي بيش از 50% وزني فروکتوز باشد به استثناي قندمعكوس 22,400 2,707,689,600 Rls. 89,718 $
51 12 1394 شهيدرجايي هلند 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 75,441 2,518,645,840 Rls. 86,679 $
52 12 1394 شهيدرجايي هلند 23099040 خوراك آماده دام و طيور 51,000 2,444,715,240 Rls. 83,267 $
53 12 1394 شهيدرجايي هلند 27030090 ساير تورب ها به جز پيت ماس 1,614,200 2,441,893,551 Rls. 81,196 $
54 12 1394 شهيدرجايي هلند 29161900 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غيرحلقوي ،انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها ، پراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از رديف هاي 29161100 لغايت 29161600 28,640 2,311,065,760 Rls. 77,146 $
55 12 1394 شهيدرجايي هلند 27030010 پيت ماس 499,254 2,252,310,434 Rls. 76,178 $
56 12 1394 شهيدرجايي هلند 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 42,335 2,151,796,307 Rls. 71,606 $
57 12 1394 شهيدرجايي هلند 27101940 روغن پايه معدني 60,000 2,108,972,800 Rls. 70,400 $
58 12 1394 شهيدرجايي هلند 17021900 لاکتوز و شربت لاکتوز دا را ي کمتر ا ز 99% وزني لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک 40,000 2,030,929,600 Rls. 67,296 $
59 12 1394 شهيدرجايي هلند 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 103,424 1,880,160,410 Rls. 62,762 $
60 12 1394 شهيدرجايي هلند 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 59,420 1,803,615,000 Rls. 59,754 $
61 12 1394 شهيدرجايي هلند 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 72,000 1,734,390,000 Rls. 61,038 $
62 12 1394 شهيدرجايي هلند 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 20,000 1,702,374,342 Rls. 57,983 $
63 12 1394 شهيدرجايي هلند 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 32,000 1,684,800,000 Rls. 55,818 $
64 12 1394 شهيدرجايي هلند 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 297 1,650,214,240 Rls. 55,490 $
65 12 1394 شهيدرجايي هلند 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 42,000 1,643,000,000 Rls. 56,634 $
66 12 1394 شهيدرجايي هلند 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 22,002 1,580,762,153 Rls. 57,361 $
67 12 1394 شهيدرجايي هلند 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 7,095 1,562,686,793 Rls. 52,166 $
68 12 1394 شهيدرجايي هلند 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 20,000 1,534,410,000 Rls. 51,229 $
69 12 1394 شهيدرجايي هلند 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 26,052 1,489,752,000 Rls. 49,500 $
70 12 1394 شهيدرجايي هلند 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 17,710 1,479,851,999 Rls. 51,926 $
71 12 1394 شهيدرجايي هلند 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 16,415 1,470,089,432 Rls. 48,675 $
72 12 1394 شهيدرجايي هلند 39069080 رزينهاي ا لکريليک ا مولسيوني مخصوص رنگ ترا فيک 16,000 1,354,526,000 Rls. 45,217 $
73 12 1394 شهيدرجايي هلند 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 7,987 1,288,284,342 Rls. 42,681 $
74 12 1394 شهيدرجايي هلند 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 49,560 1,231,795,125 Rls. 41,025 $
75 12 1394 شهيدرجايي هلند 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 19,500 1,184,646,390 Rls. 41,204 $
76 12 1394 شهيدرجايي هلند 21069010 ا ستابيلايزر 25,000 1,159,054,250 Rls. 38,692 $
77 12 1394 شهيدرجايي هلند 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 15,800 1,136,628,690 Rls. 39,066 $
78 12 1394 شهيدرجايي هلند 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 15,324 1,118,936,512 Rls. 37,071 $
79 12 1394 شهيدرجايي هلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 20,340 1,096,562,726 Rls. 38,807 $
80 12 1394 شهيدرجايي هلند 31056000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي دو عنصر حاصلخيزكننده فسفر و پتاسيم 24,000 1,014,081,600 Rls. 33,600 $
81 12 1394 شهيدرجايي هلند 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 12,800 1,013,566,044 Rls. 33,579 $
82 12 1394 شهيدرجايي هلند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 24,150 963,866,475 Rls. 32,175 $
83 12 1394 شهيدرجايي هلند 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 21,600 943,395,592 Rls. 31,492 $
84 12 1394 شهيدرجايي هلند 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 16,000 928,324,800 Rls. 30,756 $
85 12 1394 شهيدرجايي هلند 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 13,400 857,334,600 Rls. 28,683 $
86 12 1394 شهيدرجايي هلند 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 8,014 766,050,000 Rls. 26,571 $
87 12 1394 شهيدرجايي هلند 29031200 دي کلرومتان (کلرور متيلن ) 40,000 758,638,080 Rls. 25,194 $
88 12 1394 شهيدرجايي هلند 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 9,534 728,387,066 Rls. 25,160 $
89 12 1394 شهيدرجايي هلند 31059010 سايرکودهاي (ميکرو) معدني غيرمذكور 24,000 724,416,000 Rls. 24,000 $
90 12 1394 شهيدرجايي هلند 84431200 ماشينکآلات چاپ افست، با تغذيه صفحهکاي (Sheetfed) ، نوع دفتري (office) (با استفاده از صفحات (كاغذ) با يك طرف نه بيش از 22 سانتيمتر و طرف ديگر نه بيش از 36 سانتيمتر درحالت تا نشده) (قط متن فرانسه) 4,309 714,248,900 Rls. 23,836 $
91 12 1394 شهيدرجايي هلند 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 28,599 700,746,998 Rls. 23,219 $
92 12 1394 شهيدرجايي هلند 72132000 ميله هاي گرم نوردشده ا زفولاد غير ممزوج تراشكاري (خوش تراش)به صورت طومار هاي نامنظم پيچيده شده 55,080 682,482,510 Rls. 22,613 $
93 12 1394 شهيدرجايي هلند 25233000 سيمان آلومينو 22,800 671,426,496 Rls. 22,244 $
94 12 1394 شهيدرجايي هلند 31055100 کودهاي معدني يا شيميائي دا را ي نيترا ت ها و فسفات ها 24,000 667,768,770 Rls. 23,538 $
95 12 1394 شهيدرجايي هلند 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 1,956 657,683,690 Rls. 21,792 $
96 12 1394 شهيدرجايي هلند 40082110 پوشش برا ي کف ا ز کائوچوي غيرا سفنجي 46,356 632,989,622 Rls. 21,134 $
97 12 1394 شهيدرجايي هلند 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 1,932 595,302,068 Rls. 20,984 $
98 12 1394 شهيدرجايي هلند 48042900 کاغذکرا فت برا ي کيسه هاي باظرفيت زياد(به ا ستثناي سفيدنشده ),قشرنزده, به شکل رول ياورق 24,923 561,468,243 Rls. 19,870 $
99 12 1394 شهيدرجايي هلند 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 10,083 505,829,800 Rls. 16,874 $
100 12 1394 شهيدرجايي هلند 35040000 پپتونکها و مشتقات آنها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آنها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم. 5,000 481,463,760 Rls. 16,075 $
مجموع کل
1,126,882,308,514 ريال
مجموع کل
37,998,830 دلار